Aktualności z życia Poradni

 • Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń (20.03.2017 r.)

  Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń

 • Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół przez Poradnie (27.01.2017 r.)

  Od lutego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 zamierza kontynuować działania w zakresie wspomagania i objąć wsparciem kolejne placówki.

  W związku z tym Dyrektor Poradni nr 3 planuje spotkanie Dyrektorów Przedszkoli i Szkół Dzielnicy Podgórze związane z realizacją przez poradnie publiczne tego zadania, które wynika z § 10 ust. 1 i 2, Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

  Spotkanie odbędzie się w PPP-3 przy ul. Konfederackiej 18 w dniu 16 lutego 2017 r. o godzinie: 9:00 - dla Dyrektorów Przedszkoli, o godz. 10:30 - dla Dyrektorów Szkół.

 • Wesołych Świąt Bożego Narodzenia (23.12.2016 r.)

  „...Chwała na wysokości...
  ...a na ziemi
  pokój ludziom dobrej woli...”
  św. Jan Paweł II

  Spokojnych, wypełnionych miłością,
  Świąt Bożego Narodzenia oraz radości w Nowy Rok 2017
  życzy

  Małgorzata Piec, dyrektor PPP-3
  wraz z Pracownikami

 • V Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych „Dobre praktyki we współpracy: poradnia-rodzic-szkoła”, pod hasłem: „Współczesny nastolatek i jego problemy” (08.12.2016 r.)

  Po raz piąty z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie odbyło się Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

  W tym roku otrzymaliśmy Partnerstwo Miasta Krakowa, a Forum objęli patronatem: Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Pan Sławomir Pietrzyk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Pani Bożena Walczak Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie.

  Forum odbyło się w reprezentacyjnej Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych ¾ w dniu 24 listopada 2016 roku, a wzięło w nim udział 130-tu dyrektorów, psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych z 40 poradni psychologiczno – pedagogicznych całej Małopolski. Zaproszeni goście podkreślili wagę i celowość takich systematycznych, poradnianych spotkań, szczególnie w związku z prezentowanym na V Forum tematem „Współczesny nastolatek i jego problemy”.

  Pani Małgorzata Starostka - Rudy, psycholog PPP-1 w Krakowie, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i podzieliła się ciekawymi przykładami opisów klas  ze swej praktyki na terenie szkoły, podkreślając m.in. znaczący wpływ silnych jednostek na klasę w temacie „Jak rozumieć dynamikę relacji nauczyciel – uczeń w środowisku szkolnym”.

  Z kolei Pani Jolanta Gajęcka, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Wojciecha w Krakowie w wystąpieniu „Edukacja włączająca dla uczniów z Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej” przedstawiła doświadczenia w pracy nauczycieli ze szkoły ogólnodostępnej z dziećmi z ww. placówki posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

  Pani Krystyna Rostocka psycholog z  Gimnazjum nr 21 im. Boya – Żeleńskiego w Krakowie podzieliła się swoimi refleksjami z codziennego kontaktu z tymi uczniami, którzy chodzą do szkoły, ale często się jej boją. Był to temat: „Koło ratunkowe dla nastolatka z problemem”.

  Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Krakowie Pani Anna Przetocka wystąpiła z tematem: „Dostosowani w działaniu – rola kapitału społecznego do kształtowania kompetencji społecznych i odporności psychicznej młodzieży z trudnościami”. Podkreśliła wagę znalezienia klucza do każdego ucznia zagrożonego niedostosowaniem, który przez działanie dla innych i pracy nad sobą nabywa ww. kompetencji i umiejętności.

  Z kolei Pani Elżbieta Kania, psycholog PPP-3 w Krakowie opowiedziała o tym, jak „Biblioteka Popularnonaukowa i Młodzieżowy Dom Kultury mogą być miejscem spotkań rodziców nastolatków z psychologiem”.

  Pan Mariusz Ślosarczyk - psychiatra, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w wykładzie „Czy psychoterapia powinna wychowywać ?” mówił o aspektach klinicznych psychoterapii w kontekście aktywności psychoterapeuty upodabniającego się do stylu wychowawcy.

  Magdalena Pozarzycka, psycholog – terapeuta, Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ wygłosiła interesujący wykład z obrazami pt. „Nastolatek a kryzys małżeński jego rodziców”, a Pani Anna Bogusz – Corkill, psycholog i wychowawca z  Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ oraz z  Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie zaprezentowała interesujące „Różne formy  pracy grupowej o charakterze terapeutycznym w oddziale młodzieżowym kliniki psychiatrii oraz szkole przyklinicznej”.

  W trakcie wystąpień znalazła potwierdzenie postawiona na wstępie teza, że współczesny nastolatek potrzebuje opiekuńczych rodziców, wspierających nauczycieli i akceptujących rówieśników.

  Dziękując za liczną obecność na corocznych spotkaniach Dyrektor PPP-3 Pani Małgorzata Piec podkreśliła wagę spotkań grona specjalistów z poradni i zachęciła do przemyślenia na przyszły rok propozycji zorganizowania VI już Forum, ale tym razem w terenie.

 • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (07.11.2016 r.)

  Setki, państw, tysiące partnerów, miliony uczestników włączy się w dziewiątą edycję Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości przypadającą w bieżącym roku w dniach: 14-20 listopada. Hasłem przewodnim jest: „Biznes jest dobry, Przedsiębiorczość jest dobra!”. Oferta tego przedsięwzięcia zawierać będzie niezwykle bogaty wachlarz działań w naszym kraju. O tych wydarzeniach można dowiedzieć się z portalu: www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl.

  W tym roku doradcy zawodowi naszej Poradni zaproszą do uczestnictwa w grze „Chłopska Szkoła Biznesu” uczniów szkół: Szkoły Podstawowej Nr 56, Gimnazjum Nr 81 oraz Zespołu Szkół Łączności w Krakowie. Uczniowie biorąc udział w grze doświadczą w praktyce, co to znaczy być osobą przedsiębiorczą oraz jakie cechy należy pielęgnować, aby osiągnąć sukces w życiu zawodowym.

  Szczegółowe informacje o programie wydarzenia w poszczególnych miastach naszego województwa, dniach i instytucjach biorących udział w tej akcji można znaleźć na regionalnym portalu www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl.

 • 8 Ogólnopolski Tydzień Kariery (07.10.2016 r.)

  W dniach 17.10.2016 – 21.10.2016 roku odbędzie się 8 Ogólnopolski Tydzień Kariery, którego regionalnym koordynatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Ogólnopolski Tydzień Kariery to cykl imprez mający na celu szerokie promowanie i wzmacnianie świadomości w obszarze poradnictwa całożyciowego. Tegoroczne hasło przedsięwzięcia to: „Bądź autorem swojej kariery”. Tradycyjnie nasza Poradnia weźmie udział w tym wydarzeniu. Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego PPP-3 zorganizuje zajęcia dla młodzieży szkół dzielnicy Podgórze.

 • Spotkania z P.T. Pedagogami Szkół z Dzielnicy Podgórze (07.10.2016 r.)

  W dniu 7 października 2016 r. w naszej Poradni odbyły się spotkania dyrekcji z przedstawicielami szkół dzielnicy Podgórze, pełniącymi funkcję Pedagogów Szkolnych. Przedstawiono plan współpracy poradni ze szkołami w oparciu o aktualne przepisy oświatowe oraz ofertę PPP-3 z zaplanowanymi działaniami diagnostycznymi i postdiagnostycznymi na rok szkolny 2016/2017 na terenie poradni i współpracujących szkół.

  Przekazano sprawozdanie z dotychczasowej działalności kompleksowego wspomagania rozwoju szkół przez poradnie i dalsze plany w zakresie ww. tematu. Przedyskutowano oczekiwania i możliwości ze strony obu współpracujących instytucji tj. szkoły i poradni we współpracy na rzecz dzieci i młodzieży.

  Wzorem lat ubiegłych ustalono potrzebę cyklicznych spotkań tzw. grup wsparcia dla pedagogów szkolnych na terenie PPP-3.

 • Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2016/2017 (11.09.2016 r.)

  Życzymy Wszystkim: Rodzicom, Dyrektorom Szkół i Przedszkoli, Nauczycielom i Specjalistom oraz Dzieciom i Młodzieży całego Podgórza radosnych i spokojnych chwil w nowym roku szkolnym 2016/2017.

  Mamy nadzieję na współpracę z Państwem i niesienie pomocy i wsparcia potrzebującym, opartego jak dotąd, na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

  Będziemy korzystać z dotychczasowych dobrych doświadczeń, aby pomagać wspólnie dzieciom i młodzieży.

  Dyrekcja i Zespół Pracowników PPP-3

 • Współpraca z uczelniami w roku szkolnym 2015/2016 (30.06.2016 r.)

  Tak jak w każdym roku akademickim, tak i również w tym, specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3, objęli opieką studentów psychologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego i Politechniki Krakowskiej. Studenci odbywają indywidualne praktyki pod opieką merytoryczną i metodyczną naszych specjalistów, uczestnicząc czynnie w zajęciach organizowanych w poradni i w szkołach pozostających pod jej opieką.

  Udział w zajęciach umożliwiał im sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności na drodze praktycznej działalności dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznej placówki, stosowanymi metodami diagnozy i terapii i zapoznanie z całokształtem pracy placówki.

  Ponadto gościliśmy kilkanaście grup studentów z w/w uczelni na spotkaniach przybliżających przyszłym nauczycielom i pedagogom specyfikę pracy poradnianej.

  Grupa studentów z Doradztwa Zawodowego Politechniki Krakowskiej uczestniczyła już kolejny rok w zajęciach prowadzonych przez Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego naszej placówki.

  Otrzymaliśmy wiele zwrotnych informacji i podziękowań za współpracę z uczelniami.

 • Rekomendacja dla PPP-3 (30.06.2016 r.)

  Pani mgr Daniela Zachwieja psycholog-logopeda naszej Poradni współpracuje z  Fundacją Frogos specjalizującą się m. in. w organizowaniu pomocy dla osób jąkających się, w tym turnusów terapeutycznych, grup samopomocowych. Fundacja Frogos rekomenduje PPP3 jako miejsce w którym można uzyskać profesjonalną pomoc.

 • VI Małopolski Dzień Uczenia Się (30.05.2016 r.)

  8 czerwca odbędzie się VI Małopolski Dzień Uczenia Się, którego motywem przewodnim jest: #InternetowaAkademiaUmiejętności.

  Jak co roku nasza Poradnia bierze udział w tym wydarzeniu. Zrealizowane będą warsztaty dla klasy IV Szkoły Podstawowej nr 124 pod nazwą „Tajemnice skutecznej nauki”. Zajęcia mają za zadanie ukazać uczniom najskuteczniejsze metody oraz sposoby efektywnej nauki (w tym z wykorzystaniem źródeł internetowych oraz Technologii Informacyjnej).

  Celem nadrzędnym, jaki przyświeca warsztatom jest wzbudzenie świadomości, iż nauka może i powinna być przyjemnością, a każdy uczeń ma możliwość dowolnego dobierania najbardziej odpowiadających mu metod przyswajania wiedzy. Kluczem do sukcesu jest świadomość, iż dzięki nauce można przede wszystkim wzbogacać samego siebie i że jest ona jedną z tajemnic wartościowego życia.

 • Podsumowanie i refleksje po V Ogólnopolskiej Konferencji Neuroterapeutów Oświatowych Biofeedback (20.05.2016 r.)

  „Jakość to jest to, co zadowala, a nawet zachwyca”, William Edwards Deming

  Kolejna, piąta ogólnopolska konferencja Neuroterapeutów Oświatowych Biofeedback odbyła się 12 maja 2016 r. w Pałacu Wielopolskich w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.

  Liczna obecność specjalistów (140) zajmujących się tego typu terapią świadczyła o wartości poprzednich konferencji oraz potrzebach ciągłego doskonalenia się. Co niezwykle istotne, we współpracy ze środowiskiem medycznym.

  Patronat nad Konferencją objęli: Pan Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Pan Sławomir Pietrzyk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Pani Dorota Skwarek Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie i Pan Dariusz Domajewski – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Miasta Krakowa.

  W ramach Konferencji wystąpił dr n.med. Pan Piotr Sobaniec, jedyny w Polsce certyfikowany specjalista neurofeedback z  Podlaskiego Centrum Neurofizjologii i Biofeedback w Białymstoku. Pan doktor jest naszym gościem z uwagi na cenione przez zebranych kompetencje i wiedzę , którymi dzieli się z zainteresowanymi w sposób ciekawy i pozwalający na czerpanie z Jego doświadczenia. Temat wystąpienia to: „Diagnostyka neurofizjologiczna w teorii i praktyce. Analiza współczynnika theta/beta u dzieci z ADHD. Ocena skuteczności metody neurofeedback w terapii dzieci z autyzmem”. Po wystąpieniu było wiele pytań do gościa. Możliwość udzielenia odpowiedzi, na co pozwalał czas zaplanowany na dyskusję, spotkała się z dużym zadowoleniem zebranych.

  Prezentacja Pana Dariusza Skorupy – Licencjonowanego Terapeuty Biofeedback EEG, Certyfikat nr 2 - Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej z  Akademii Biofeedbac EEG Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznego z Warszawy, dotyczyła tematu: „Zastosowanie EEG i QEEG w neuroterapii. Diagnoza i planowanie treningów. Kontrolowanie przebiegu terapii ” także wywołała żywe zainteresowanie uczestników.

  Wystąpienie Pana Dariusza Tuchowskiego mgr psychologii, neuroterapeuty, pracownika „Biomedu - Neurotechnologie w diagnostyce i terapii” - z Wrocławia, pn. „Warsztat neuroterapeuty, czyli jak wykorzystać założenia teorii uczenia się, testy, dostępne materiały multimedialne do skutecznego planowania neurofeedbacku.” zostało również przyjęte z dużą uwagą.

  Spotkanie, którego celem było dążenie do dalszego zacieśnienia współpracy neuroterapeutów zajmujących się tym rodzajem terapii w dwóch środowiskach; oświatowym i  medycznym, okazało się bardzo udane. Rozstawaliśmy się z przekonaniem, że z uwagi na ogromną wartość merytoryczną, i nie mniejszą koleżeńską, powinniśmy kontynuować nasze coroczne spotkania, co dyrektor PPP-3 solennie obiecała.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji tutaj.

 • Wspomaganie szkół i przedszkoli w procesie rozwoju przez PPP-3 (20.05.2016 r.)

  W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie odbyły się spotkania Dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Podgórza w celu omówienia procedur nowego zadania poradni – wspomagania szkół i przedszkoli. Przebiegały one w atmosferze konstruktywnych dyskusji nad organizacją i realizacją tego zadania. Ustalono, iż wszelkie informacje dotyczące wspomagania będą na bieżąco umieszczane w zakładce Wspomaganie.

 • V Ogólnopolska Konferencja pn. „Zobacz jak piękny jest twój mózg” część III (04.04.2016 r.)

  Dyrekcja Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie wraz z Zespołem Terapeutów Oświatowych BFB organizuje V Ogólnopolską Konferencję pn. „Zobacz jak piękny jest twój mózg” część III. Konferencja odbędzie się  dnia 12.05.2016 r. (czwartek) , w godz. 8:45-15:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta  Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4. Planujemy ciekawe wystąpienia zaproszonych gości. Pan dr Piotr Sobaniec- specjalista neurofeedback, fizjoterapeuta z Podlaskiego  Centrum Neurofizjologii i Biofeedback z Białegostoku, którego wystąpienia w ubiegłych latach były bardzo dobrze odebrane, będzie miał dwa wykłady o tematyce: „Diagnostyka neurofizjologiczna w teorii i praktyce. Analiza współczynnika theta/beta u dzieci z ADHD” oraz „Ocena skuteczności metody neurofeedback w terapii dzieci z autyzmem”.

  Planowane jest także wystąpienie Pana Dariusza Skorupy, Licencjonowanego Terapeuty Biofeedback EEG, Certyfikat nr 2 - Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej - AKADEMIA BIOFEEDBACK EEG Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne z  Warszawy na temat: „Zastosowanie EEG i QEEG w neuroterapii. Diagnoza i planowanie treningów. Kontrolowanie przebiegu terapii”. K

  Kolejny gość to Pan mgr Dariusz Tuchowski z BioMedu z Wrocławia, który będzie mówił na temat: „Zastosowanie terapii EEG-BFB w treningach ucznia z wysokim napięciem emocjonalnym, trudnościami w panowaniu nad emocjami, niską samooceną i brakiem odporności na stres”. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

  Prosimy o potwierdzenie udziału i podanie imiennej listy uczestników z danymi placówki  na adres e-mail: ppp3krakow@gmail.com, do 8 kwietnia 2016 r.

Archiwum aktualności
Jak do nas dojechać Oferta poradni