O nas

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie, z siedzibą przy ulicy Konfederackiej 18, jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, jedną z czterech rejonowych Poradni Miasta Krakowa. Korzystanie z poradni jest bezpłatne i nie jest potrzebne skierowanie. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinachod 8 do 20.

Swoim działaniem obejmuje teren krakowskiego Podgórza (dzielnice VIII-XIII). Świadczona pomoc psychologiczno-pedagogiczna, bezpłatna i dobrowolna, adresowana jest do dzieci, młodzieży, ich rodzin, opiekunów, nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów szkolnych.

Dyrektorem Poradni jest mgr Małgorzata Piec, wicedyrektorem mgr Katarzyna Migdał.

Wyspecjalizowana kadra 40 psychologów, pedagogów i logopedów, działająca w sposób zintegrowany, w pięciu powołanych zespołach (Zespół Wczesnej Pomocy Psychopedagogicznej, Zespół Logopedii, Zespół Terapii Pedagogicznej, Zespół Terapii Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin, Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego) realizuje główne cele i zadania poradni:

 • wspomaganie psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży (w tym rozwoju emocjonalnego, mowy, myślenia oraz umiejętności społecznych),
 • pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w procesie wychowania oraz kształcenia dzieci i młodzieży,
 • dostosowywanie warunków kształcenia do indywidualnych możliwości dziecka (w tym dziecka niepełnosprawnego).

Powyższe zadania realizowane są poprzez:

 • konsultacje (pierwszy kontakt z poradnią i wstępna kwalifikacja problemu): logopedyczne, dyslektyczne, interwencyjno-doradcze, dla rodziców dzieci z podejrzeniem ADHD; Punkt Poradnictwa Zawodowego,
 • diagnozę – kompleksowe badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne, umożliwiające wczesne rozpoznanie deficytów i zaburzeń rozwojowych oraz określenie optymalnych dla dziecka form opieki, pomocy i kształcenia,
 • terapię – indywidualne i grupowe formy pomocy dzieciom, uczniom i rodzicom, w tym terapia rodzin, logopedyczna, pedagogiczna i biofeedback,
 • psychoedukację – popularyzowanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli, z przewagą warsztatowych form pracy na terenie szkół,
 • profilaktykę – szeroki wachlarz indywidualnych i grupowych form pomocy, realizowanych na terenie szkoły i poradni, eliminujących czynniki ryzyka zachowań problemowych młodzieży, adresowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców; w tym m.in.: grupowa praca z dziećmi z problemami emocjonalnymi, młodzieżą z deficytami w zakresie umiejętności społecznych, cykliczne zajęcia, ułatwiające uczniom planowanie kariery zawodowej, spotkania z rodzicami adolescentów, warsztaty dla nauczycieli, coaching dla pedagogów szkolnych, systematyczne dyżury na terenie podopiecznych szkół),
 • działalność informacyjną – m. in. stałe aktualizowanie oferty poradni, wydawanie biuletynu informacyjnego „Trójka”, organizowanie Konferencji Jubileuszowych, współpraca z mediami, przedstawicielami Rad Dzielnicy, udział w zebraniach dla rodziców w szkołach i przedszkolach, ulotki, plakaty,
 • orzekanie – wydawanie przez Zespół Orzekający działający w strukturze organizacyjnej Poradni orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, a także opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 • opiniowanie – wydawanie na wniosek rodziców opinii psychologiczno-pedagogicznych po zakończeniu procesu diagnostycznego.
 • ścisłą współpracę z placówkami, znajdującymi się na terenie działania Poradni. Każda placówka ma przydzielonych z ramienia Poradni opiekunów, którzy odpowiadając na zapotrzebowanie szkoły uczestniczą w spotkaniach psychoedukacyjnych z rodzicami, w dniach otwartych na terenie szkoły, w szkoleniowych Radach Pedagogicznych, systematycznie odbywają konsultacje z pedagogami szkolnymi i nauczycielami, interweniują w sytuacjach kryzysowych.

Specyficzną formą pomocy psychologicznej, realizowaną w tutejszej poradni, jest działalność Młodzieżowego Telefonu Zaufania, który pozwala wykorzystywać w anonimowym kontakcie z rozmówcą wiedzę i umiejętności pracowników, nabyte drogą odpowiednich szkoleń i wieloletnich doświadczeń.

stat4u