Do ściągnięcia

Opinia o uczniu

Wniosek rodziców do PP3
Zaświadczenie lekarskie
Wzór pisma o wydanie skierowania do realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

 

Upoważnienie do reprezentowania rodzica  w sprawach  dziecka

 

Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Okulista
Wczesne i inne
Zgoda rodziców na badanie na terenie placówki
Zaświadczenie  otolaryngologiczne

Regulamin Zespołu Orzekającego PPP nr 3 w Krakowie

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 59).
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 01 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. (Dz.U. Z 31 sierpnia 2017 r. poz. 1647)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 wrzesnia2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespołu orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. Z 2017 r. poz. 1743)
 • Zarządzenie nr 57/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 lipca 2019 r.
 • Postępowanie w przebiegu rozpatrywania złożonych wniosków regulują ponadtoprzepisyKodeksu postępowania administracyjnego

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie działają Zespoły Orzekającena zasadach określonych w w.w. przepisach. Zespoły powoływane są przez Dyrektora Poradni z uwzględnieniem specyfiki orzekanych zaburzeń.

Zespół Orzekający wydaje:

 1. orzeczeniao potrzebie kształcenia specjalnegodla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, ze względu na:

– niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,

– niepełnosprawność ruchową w tym afazję,

– deficyt narządu wzroku (osoby niewidzące i słabowidzące),

– deficyt narządu słuchu (osoby niesłyszące i słabosłyszące),

– autyzm, Zespół Aspergera,

– zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

– niedostosowanie społeczne

 1. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczychdla dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz nauczania indywidualnegodla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do placówki,
 3. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwojudziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zespoły Orzekające wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla uczniów szkół położonych na terenie działania Poradni.

W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły/przedszkola orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących a także z autyzmem i Zespołem Aspergera w wieku do rozpoczęcia nauki w szkole i zamieszkujących na terenie Miasta Krakowa wydaje Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej przy ul. Półkole 11.

Orzeczenia i opinie dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo w tym z afazją są rozpatrywane przez zespół poradni sprawującej opiekę nad przedszkolem, do którego uczęszcza dziecko.

Zespoły Orzekające wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub pełnoletniego ucznia. Rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń może upoważnić inną osobę do złożenia dokumentów w sprawie orzeczenia, wypełniając stosowny druk (dostępny w zakładkach: druki do pobrania lub orzecznictwo)

Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

 • wyniki obserwacji i badań psychologicznych, opinię psychologiczną jeśli taką posiada
 • wyniki badań pedagogicznych, opinię pedagogiczną jeżeli posiada,
 • zaświadczenie lekarskie, na odpowiednim druku (dostępnym w zakładce: druki do pobrania i w zakładce orzecznictwo)
 • informację ze szkoły na odpowiednim druku (dostępnym w zakładce: druki do pobrania i w zakładce orzecznictwo).

Wnioski można składać nie później niż trzy dni przed datą zespołu osobiście w sekretariacie Poradni lub za pośrednictwem poczty.

Po złożeniu dokumentów wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie oraz informację o dacie posiedzenia zespołu, na którym wniosek będzie rozpatrywany.

W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji lub wykonania dodatkowych badań/konsultacji wnioskodawca jest informowany niezwłocznie po zapoznaniu się z dokumentacją. W takich sytuacjach przewodniczący zespołu wyznacza termin rozpatrzenia uzupełnionego wniosku i informuje o tym wnioskodawcę.

Wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona odbiera orzeczenie lub opinię w godzinach pracy sekretariatu Poradni w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu, po uzyskaniu informacji, że dokument jest gotowy do odbioru.

 

stat4u