Wspomaganie


     Zakończyła się kolejna edycja Wspomagania Szkół i Przedszkoli zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3 w Krakowie. W roku szkolnym 2018/2019 objęto ww. pomocą 44 placówki – 18 przedszkoli i 26 szkół, która dotyczyła całego procesu:diagnozy, planowania działań, realizacji i monitorowania oraz podsumowania. Tematyka zdiagnozowanych obszarów była różnorodna. Uzyskaną na szkoleniach wiedzę

i umiejętności nauczyciele zastosowali w swojej codziennej pracy podnosząc jakość pracy szkoły. Równocześnie na terenie PPP3 działało 10 sieci współpracy i samokształcenia – 3 sieci prowadzone przez koordynatorów z zewnątrz, 6 przez pracowników PPP3 oraz jedna we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości „ Rozwijanie przedsiębiorczości i kompetencji kluczowych u uczniów klasy drugiej i trzeciej”.
Należy nadmienić, że sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna forma doskonalenia nauczycieli, której podstawą jest praca zespołowa nauczycieli, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz podnoszenie kompetencji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami.
Po dokonaniu diagnozy potrzeb nauczycieli utworzono następujące sieci:

1) „ Jak dbać o zdrowie emocjonalne i dobre samopoczucie dzieci w wieku przedszkolnym – otrzymanie uprawnień do realizacji programu -„Przyjaciele Zippiego”
2) „ Radzenie sobie z emocjami przez uczniów klas I- III” – otrzymanie uprawnień do realizacji programu „Strażnicy uśmiechu”
3) „Doskonalenie przez uczniów klas I- III umiejętności uczenia się”,
4) „Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole”
5 ) „Mediacje i negocjacje jako jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów w szkole”
6) Logopedyczna
Koordynatorami powyższych sieci byli pracownicy PPP3.

Sieci prowadzone przez koordynatorów z zewnątrz:
1) Dla pedagogów szkolnych
2)„ Doskonalenie u uczniów umiejętności uczenia się”
3) „Rozwijanie kreatywności uczniów

Działalność sieci została wysoko oceniona przez ich członków co potwierdzają ankiety ewaluacyjne oraz uzyskane informacje zwrotne. Oto wybrane wypowiedzi nauczycieli – członków sieci:
– Praca w sieci uczy współdziałania, wspiera nauczyciela;
– Otwiera horyzonty nauczycielom na nowe rozwiązania;
-Przyjazna atmosfera w czasie spotkań – szkoleń;
– Dobre relacje i przyjazna atmosfera panującą na spotkaniach wśród członków sieci;
– Cenna była wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą między uczestnikami sieci;
– Spotkania bezpośrednie umożliwiają większą interakcję i możliwość dzielenia się wiedzą, rozwiązywanie realnych problemów i swobodę wypowiedzi;
– Spotkania naoczne – to możliwość rozwiązywania swoich problemów, prowadzenia rozmów, dzielenia się swoimi doświadczeniami;
– Nabyta wiedza i umiejętności będą przydatne w codziennej pracy uczestników sieci;
– Wysoko oceniam pracę i przygotowanie koordynatorów sieci oraz stworzenie atmosfery sprzyjającej twórczej pracy;
– Koordynatorzy sieci są osobami kompetentnymi, bardzo dobrze prowadzili zajęcia, sąbardzo dobrze przygotowani merytorycznie;

– Ta sieć to skarbnica wiedzy;
– Sieć dostosowana do obecnych trudności z którymi spotykają się nauczyciele;
– Sieć ciekawa, znakomite szkolenia, bardzo praktyczne, przydatne do wykorzystania w codziennej pracy;
– Dobrze zorganizowana sieć;
– Życzliwa atmosfera spotkań dająca poczucie bezpieczeństwa, umożliwiająca dyskusję, zadawania pytań;
-Wysoki poziom merytoryczny prowadzących;
– Bardzo interesująca sieć i zajęcia;
-Sieć rozwijająca umiejętności oraz poszerzająca wiedzę. ciekawe programy profilaktyczne -Urozmaicona tematyka. Dużo przykładów, konkretów, rozwiązań;
– Dziękuję;

Za bardzo wartościowe uznali nauczyciele sieci dzięki którym wzbogacili swój warsztat pracy o konkretne rozwiązania praktyczne i uzyskali uprawnienia do wdrażania programów profilaktycznych – „Przyjaciele Zippiego” i „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”. Umożliwiają one realizację priorytetowego celu edukacji jakim jest wspieranie i wspomaganie rozwoju dziecka. Ponadto rozwijają w dzieciach podstawowe umiejętności społeczne i emocjonalne oraz przygotowują ich do radzenia sobie z problemami i trudnościami.

Rok szkolny 2019/2020 to czas kontynuacji procesowego wspomagania szkół i przedszkoli przez PPP3. Procesowym procesem wspomagania zostało objętych 22 placówki. Nauczyciele przedszkoli i szkół uczestniczą w zorganizowanych na terenie PPP3 sieciach. Jest ich osiem. Należą do nich: sieć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, siećlogopedyczna, „Mediacje i negocjacje jako jeden ze sposobów rozwiązywania problemów w szkole”, „Współpraca z rodzicami”, „ Dbamy o rozwój emocjonalny młodszych dzieci – Przyjaciele Zippiego”, „Uczymy uczniów radzenia sobie z emocjami – Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, „ Kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej” oraz

„ Rozwijanie przedsiębiorczości i innowacyjności uczniów klasy drugiej i trzeciej”- we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Wszystkim Dyrektorom i Nauczycielom biorącym udział we wspomaganiu rozwoju szkółi przedszkoli gorąco dziękujemy za współpracę i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

stat4u