Oferta Poradni na rok szkolny 2019/2020


DLA   UCZNIÓW

indywidualne formy pomocy

 • badania, diagnoza psychologiczno- pedagogiczna, opieka postdiagnostyczna * 
 • badania, diagnoza ADHD *
 • diagnoza gotowości szkolnej *
 • badania audiologiczne słuchu * 
 • trening słuchowy metodą Warnkego *
 • psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży, konsultacje interwencyjne, konsultacje rodzinne, terapia rodzin, psychoedukacja *
 • zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym *
 • grupa terapeutyczno – rozwojowa młodzież 16-19 lat * (II semestr)
 • terapia pedagogiczna – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) – uczniowie SP i szkół średnich *
 • zajęcia terapii pedagogicznej (dzieci szkół podstawowych) z włączeniem programu komputerowego „Neuroforma” *
 • terapia dla dzieci ryzyka dyskalkulii- uczniowie szkół podstawowych kl. IV – V *
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z inteligencją niższą niż przeciętna (uczniowie szkoły podstawowej) *
 • ćwiczenia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy*
 • badania sondażowe dzieci z zaburzeniami mowy, opieka logopedyczna nad placówkami **
 • konsultacje logopedyczne *
 • opieka logopedyczna nad dziećmi dwujęzycznymi *
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami sprzężonymi (wada wymowy, dysleksja, dysgrafia)- cały zespół *
 • Punkt Poradnictwa Zawodowego – indywidualne porady zawodowe dla uczniów kończących szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową *
 • udostępnianie uczniom materiałów informacyjnych z Bazy Informacji Edukacyjnej i Zawodowej w ramach Szkolnych Punktów Poradnictwa Zawodowego **
 • integracja sensomotoryczna (diagnoza i terapia) * 
 • terapia biofeedback *

grupowe formy pomocy

 •  Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci – w wieku przedszkolnym *
 • Terapia ręki zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat *
 • W świecie emocji – zajęcia dla dzieci klas I-III i IV-VI, mających problemy emocjonalne (zahamowane, lękowe, wycofane) *
 • Trening kreatywnego myślenia- warsztaty dla klas 1-3 i 4-6 **
 • Warsztaty integracyjne dla klas I szkół ponadpodstawowych **
 • Uzależnienie i jego podstawy psychologiczne – warsztaty **
 • Warsztaty interwencyjne **
 • Jak radzić sobie ze złością- (kl. IV- V w I semestrze i kl. V-VI w II semestrze) *
 • Agresja- lęk czy odwaga? – kl. IV-VII **
 • Ciemna strona Internetu – klasa  IV- VIII SP **
 • Trening umiejętności społecznych – klasa I – III SP *
 • Trening umiejętności społecznych dla uczniów zdolnych – klasa II – III SP * .
 • Zajęcia dla dzieci nieśmiałych w wieku przedszkolnym – 5-6 lat *
 • Trening kreatywności – kl. IV-VIII **
 • Warsztaty „Jak się uczyć?” – dla uczniów klas VII **
 • Terapia dla dzieci ryzyka dyskalkulii uczniowie szkół podstawowych kl. IV-V  *
 • Jak dobrze być razem  – warsztaty integracyjne – klasy I-III SP **
 • Jak radzić sobie z przykrymi emocjami?– zajęcia dla uczniów klas IV – VI SP **
 • Doskonalenie umiejętności porozumiewania się – zajęcia dla uczniów klas IV – VI SP **
 • Bezpieczne korzystanie z Internetu  – zajęcia dla uczniów klas  – VI **
 • Bezpieczeństwo  w Sieci  – zajęcia dla uczniów klas  – III SP **
 • Tolerancja – zajęcia warsztatowe dla klas IV-VI SP **
 • Tajemnice skutecznej nauki – warsztaty dla uczniów klas IV **
 • Chłopska szkoła biznesu – warsztaty przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry symulacyjnej dla uczniów klas VI, VII, VIII SP **
 •  Planuję karierę zawodową – cykl zajęć aktywizujących uczniów SP do wyboru zawodu i kierunku kształcenia ( klasa VII  Poznaję siebie w świecie zawodów; klasa VIII  Podejmuję decyzję) **
 • Podejmuję skuteczne decyzje – warsztaty dla klas II LO **
 • Jak radzić sobie ze stresem – warsztaty dla klas maturalnych **
 • Techniki skutecznej nauki z wykorzystaniem map myśli – warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych **              
 • Inne warsztaty psychoedukacyjne, psychologiczne, integracyjno – adaptacyjne, interwencyjne, tematyczne (problemy stresu i motywacji) – według potrzeb **
 • Zajęcia warsztatowe dla dzieci I-III – psychoedukacyjno – adaptacyjne

DLA   RODZICÓW

 • terapia rodzin,*
 • konsultacje interwencyjne *
 • konsultacje rodzinne *
 • konsultacje logopedyczne *
 • indywidualne porady wychowawcze dla rodziców małych dzieci (3-10 lat) *
 • doradztwo edukacyjno – zawodowe – spotkania informacyjne dla rodziców uczniów kończących SP **
 • konsultacje logopedyczne, dyslektyczne, interwencyjno-doradcze,
 • konsultacje dla rodziców dzieci z podejrzeniem ADHD ***
 • „Szkoła dla rodziców” – I i II edycja (16 spotkań) *
 • organizacja pracy dziecka – rodzice uczniów klas IV **
 • „Moje dziecko nie chce się uczyć” – rodzice uczniów klas VII **
 • jak sprawić, aby motywowanie ucznia odniosło oczekiwany sukces? ***
 • zagrożenia w sieci-cyberprzemoc ***
 • uczeń z ADHD ***
 • aspekty psychologiczne wieku dorastania ***
 • aaresja u dzieci ***
 • spotkania z rodzicami dzieci dyslektycznych zakwalifikowanych na zajęcia terapii pedagogicznej *
 • spotkania z rodzicami dzieci z trudnościami w nauce matematyki zakwalifikowanych na zajęcia w Poradni *

    DLA   NAUCZYCIELI  I   PEDAGOGÓW

 • Pomoc nauczycielom we wstępnej diagnozie dzieci dyslektycznych, konsultacje grupowe i indywidualne na terenie szkół **
 • Szkolenie nauczycieli pt. „Dziecko ze specyficznymi trudnościami w nauce – aspekt pedagogiczny i psychologiczny” ***
 • Warsztaty dla nauczycieli – „Uczeń ze specyficznymi trudnościami w nauce“ **
 • Rozwijanie kreatywności uczniów klasy drugiej i trzeciej – sieć dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości ***
 •  „Doskonalenie umiejętności nauczycieli logopedów w zakresie diagnozy oraz organizacji własnego warsztatu pracy”- sieć problemowa dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych *
 • Dostosowywanie wymagań do możliwości ucznia ***
 • Ocenianie kształtujące ***
 • Rozwijanie umiejętności kluczowych u uczniów klas I- III ***
 • Grupa wsparcia dla logopedów *
 • Zagrożenia w sieci-cyberprzemoc ***
 • Uczeń z ADHD ***
 • Aspekty psychologiczne wieku dorastania ***
 • Agresja u dzieci ***
 • Działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
 • Udział opiekunów szkół w Radach Pedagogicznych, Dniach Otwartych oraz uroczystościach i spotkaniach okolicznościowych
 • Systematyczne konsultacje z pedagogami szkolnymi i nauczycielami
 • Spotkania szkoleniowo-informacyjne dla pedagogów szkolnych i szkolnych doradców                                                                          zawodowych oraz nauczycieli szkół objętych pomocą Działu Poradnictwa Zawodowego
 • Warsztaty tematyczne dla nauczycieli i pedagogów wg zgłaszanych potrzeb
 • Prelekcje, pogadanki.

zajęcia realizowane na terenie poradni*  

zajęcia realizowane na terenie szkoły/przedszkola **     

zajęcia realizowane na terenie poradni lub szkoły ***

stat4u