Aktualności z życia Poradni


Tydzień kariery w Małopolsce

W dniach 18-24.10.2021 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie będzie współorganizatorem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Małopolsce (OTK). Hasłem tegorocznej edycji jest: Wyprawa na 3K; Kariera, Kompetencje, Kreatywność. W ramach wydarzenia przeprowadzimy szereg warsztatów dotyczących rozwoju zawodowego, kariery oraz pobudzania kreatywności wśród uczniów szkół podstawowych w rejonie Podgórza. 

Ogólnopolski Tydzień Kariery to wydarzenie zainicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, które co roku w Małopolsce koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy. 

Więcej informacji na temat Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Małopolsce znajdą Państwo w linku: 

 

https://www.pociagdokariery.pl/oferta/partnerstwa/malopolskie-partnerstwo-na-rzecz-ksztalcenia-ustawicznego-mpku/30-materialy-mpku/1122-zapraszamy-do-wspolorganizacji-ogolnopolskiego-tygodnia-kariery-w-malopolsce

 

Zachęcamy do udziału!

Praca -

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3
w Krakowie, ul. Konfederacka 18

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY w projekcie pod nazwą

„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

NAZWA STANOWISKA – PSYCHOLOG/ PEDAGOG

w CENTRUM KOORDYNACJI – ZESPÓŁ PIERWSZEGO KONTAKTU

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

KWALIFIKACJE

– wykształcenie wyższe na kierunku z dziedziny nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk społecznych: lekarskim, pielęgniarskim, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, pracy socjalnej – asystentura, rodzinna, socjologii lub resocjalizacji;

– doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodziną – min. 2 lata w obszarze wsparcia lub diagnozy psychologicznej lub w obszarze interwencji kryzysowych.

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

* realizacja pierwszego spotkania z klientami projektu w terenie – w domu klienta

*wsparcie dzieci w diagnozie – 5h, w tym 3h w szkole po 2 członków (diagnoza psychologiczna wg

standardu EZRA; diagnoza ICF: środowisko domowe i szkolne)

*wsparcie opiekunów prawnych bez dzieci – 2 h ( uzupełnienie diagnozy z infolinii; badanie systemu

rodzinnego (zasoby i bariery); badanie sieci wsparcia społecznego (dalsza rodzina, bliskich os. np. przyjaciół itp.); opracowanie IPZ z rodziną)

* wsparcie specjalistów ze szkół/OPS/PPP – 1h po dwóch specjalistów (poszerzenie diagnozy ICF o informacje z instytucji dziecka i młodzieży (szkoła, OPS itd.); budowanie sieci wsparcia społ.: analiza zasobów i barier oraz ustalanie planu koordynacji (np. z IPET))

* praca nad dokumentacją 1h, w tym liczenie wyników testowych (praca w systemie oraz pisanie opinii psychologicznych)

* spotkania koordynacje z zespołami terapeutycznymi – 2h (omówienie IPZ z różnymi specjalistami; omówienie zadań poszczególnych specjalistów tworzących zespół leczący w IPZ (m.in. specjaliści ze szkół, II poziomu referencyjnego, POZ, itd.)

* org. spotkań zespołów leczących w ramach monitoringu (1 x kwartał) (org. zespołów leczących w trakcie org. spotkań zespołów leczących w ramach monitoringu (1 x kwartał) (org. zespołów leczących w trakcie procesu wsparcia; spotkania z przedstawicielami instytucji zaangażowanymi w proces zdrowienia)

 1. WARUNKI PRACY:
 • Wymiar zatrudnienia: 1 etat (40 godzin w tygodniu)
 • umowa na czas określony
 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • list motywacyjny
 • CV
 • dokument poświadczający wykształcenie – kopia
 • dokument poświadczający kwalifikacje – kopia
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • oświadczenie o niekaralności.

Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, 30-306 Kraków, ul. Konfederacka 18 z dopiskiem “Nabór-psycholog/ pedagog” w terminie do 20.08.2021 r. do godz. 10.00. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zatwierdzam
mgr Katarzyna Migdał
Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3

W ramach zadania „Wspomaganie rozwoju szkół” realizujemy, we współdziałaniu z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, program „Wzmacnianie współpracy podmiotów edukacji szkolnej Poradnia- Szkoła Rodzic – Uczeń”

Celem programu jest wzmocnienie współpracy podmiotów przez wyposażenie zespołu nauczycieli poszczególnych szkół w narzędzia pozwalające na realizację ważnej tematyki, w dowolnym czasie na terenie szkoły, bez udziału osób z zewnątrz, np. z poradni. Wydaje się to dość istotne w niepewnej sytuacji pandemicznej, w której, np. zaplanowane warsztaty przez pracowników poradni w szkołach nie mogłyby być realizowane. Program skierowany jest do uczniów klas V. „WENA”

PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA WŚRÓD UCZNIÓW KLAS V SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Autorki programu:

Nastazjak A., Piasecka M., Sowa–Behtane E., Kusztal J., Dudzik U.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU: wzmocnienie motywacji do samorozwoju wśród uczniów
V klas szkół podstawowych

GRUPA DOCELOWA: uczniowie V klasy szkoły podstawowej oraz ich rodzice

PROGRAM SKŁADA SIĘ Z 2 RODZAJÓW DZIAŁAŃ:

 1. MODUŁ SKIEROWANY DO UCZNIÓW

Realizatorzy:

Przeszkoleni nauczyciele

Długość i częstotliwość

Program przewiduje 6 spotkań po 45 min. każde. Zajęcia są realizowane około 1 raz w tygodniu. Przeprowadzenie modułu skierowanego do uczniów zajmuje około 1,5 miesiąca.

Tematyka spotkań

W – Wartości

E  – Empatia i Emocje

N – Nawyki

A – Autorefleksja i Autokreacja

 1. Moduł skierowany do rodziców

Realizatorzy:

Przeszkoleni nauczyciele

Działania realizowane w trakcie spotkań z rodzicami dotyczą wprowadzenia rodziców w program (przed rozpoczęciem zajęć z uczniami) oraz podsumowanie pracy z dziećmi.

Długość i częstotliwość

Program przewiduje 2 spotkania po 90 minut każde z rodzicami uczniów biorących udział w programie profilaktycznym, prowadzone przez wcześniej przygotowanego nauczyciela realizatora programu profilaktycznego.

Tematyka spotkań

 1. Wprowadzenie rodziców w program. Zagadnienia dotyczące motywowania dziecka do rozwoju osobistego.
 2. Podsumowanie pracy z dziećmi. Zachowania ryzykowne lub inne trudności w rozwoju młodego człowieka.

 

SYSTEM SZKOLENIA REALIZATORÓW PROGRAMU

Uczestnicy szkoleń – nauczyciele realizujący program wśród uczniów klas V szkół podstawowych oraz ich rodziców.

W szkoleniach biorą udział, po wcześniejszym zgłoszeniu, zespoły składające się z:

 • nauczycieli/wychowawców klas lub innych nauczycieli, pedagogów chętnych do wdrażania programu wśród uczniów (min. 2 osoby ze szkoły).

Długość i intensywność szkolenia

Czas trwania szkolenia to 2 dni, w trakcie których uczestnicy wezmą udział w łącznie 6 godzinach szkolenia. Dodatkowo na koniec realizacji programu odbędzie się spotkanie
(2-godzinne) podsumowujące realizację programu.

Zakładany termin realizacji szkolenia to ostatni tydzień sierpnia 2021 r. i pierwszy tydzień września 2021 r. Spotkanie podsumowujące wdrożenie programu odbędzie się w ostatnim tygodniu października 2021 r.

Szkolenie może być realizowane w trybie zdalnym lub stacjonarnym.

Przekazywane treści

Uczestnikom szkoleń zostaną przekazane treści związane z realizacją programu wśród uczniów i rodziców. W efekcie udziału w szkoleniach ich uczestnicy nabędą kompetencje przeprowadzenia programu wśród adresatów bezpośrednich.

W trakcie szkolenia nauczyciele dostaną scenariusze zajęć.

 

Termin zgłoszenia do 9 lipca 2021 r.

Wypełniony formularz prosimy przesłać w formie skanu  na adres mailowy:

 ppp3krakow@gmail.com

 

W załączeniu karta zgłoszenia

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Migdał – p.o. dyrektora PPP nr 3 w Krakowie

Urszula Dudzik – pedagog osoba odpowiedzialna za realizację programu z ramienia PPP nr 3 w Krakowie

 

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Godziny Pracy 28.06 - 24.08 2021
W dniach od 28.06.2021 r. (poniedziałek) do 24.08.2021 r. (wtorek) sekretariat Poradni będzie
czynny od godziny 7.45 do godziny 15.45. Wizyty ze specjalistami będą odbywać się zgodnie z
wcześniejszymi ustaleniami i harmonogramem pracowników Poradni.
Zaszczep dziecko w „Żeromskim”. Pfizer czeka!
Bez kolejki i długiego oczekiwania na termin.

Zarejestruj swoje dziecko na szczepienie przeciw COVID-19. Szczepimy przeciw COVID-19 dzieci od 12 roku życia, a jeśli jest taka potrzeba – zaszczepimy małego pacjenta w warunkach szpitalnych. Nasze punkty szczepień są czynne od godz. 8 do 18.

W każdym punkcie, w każdym terminie, osobą kwalifikującą jest lekarz, zatem każdy nasz termin jest dostępny także dla dzieci. Nie można wysłać dziecka na szczepienie w towarzystwie kolegi czy sąsiadki, obecność opiekuna prawnego (najczęściej rodzica)  jest obowiązkowa!

Na szczepienia dziecko w wieku 12–15 lat, młodzież w wieku 16 do 18 lat lub dorosłego można zarejestrować:

 • kontaktując się z naszym punktem szczepień  – szczepieniacovid@zeromski-szpital.pl
 • przez bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989 – prosić o zarejestrowanie się w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
 • wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie
 • poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej gov.pl. Wybierz szybką ścieżkę e-rejestracji, wpisz numer PESEL Twojego dziecka i jego nazwisko, podaj numer telefonu, na który odbierać będziesz potwierdzenia, i wybierz termin szczepienia.

 

Jak wygląda szybka ścieżka e-rejestracji na szczepienie dziecka?

– przed szczepieniem trzeba wypełnić za dziecko kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego. Kwestionariusz będzie dla pracownika medycznego podstawą decyzji, czy nastolatek może być zaszczepiony tego dnia.

– jeżeli dziecko ma skończone 16 lat – także ono musi podpisać zgodę na szczepienie.

– kwestionariusz musi podpisać rodzic lub opiekun.

– dzieci do ukończenia 16 roku życia szczepimy w obecności rodziców. Nastolatki, które ukończyły 16 rok życia mogą przyjść bez rodziców, za to z podpisanym przez rodzica zgodą na szczepienie.  Jeśli nastolatek nie przyniesie na zabieg podpisanego kwestionariusza, to jego opiekun prawny musi z nim przyjść.

Ściągnij kwestionariusz dla nastolatków tutaj:

https://zeromski-szpital.pl/koronawirus-informacje-dla-pacjentow/

Jeśli ktoś nie będzie miał wydrukowanego kwestionariusza ze sobą, to otrzyma go do wypełnienia w punkcie szczepień.

Nastolatki otrzymają szczepionkę Comirnaty firmy Pfizer, która jako jedyna została dopuszczona dla osób w tym wieku.

Dlatego zapisując dziecko do szczepienia, proszę zwracać uwagę na to, jaka szczepionka jest w wybranym terminie podawana w konkretnym punkcie szczepień.

 

Zaprasza serdecznie

Jerzy Friediger Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego

 

Małopolski Dzień Uczenia Się 2021

Poniżej prezentujemy materiały przygotowane przez uczestników Małopolskiego Dnia Uczenia Się 2021. Zachęcamy do zapoznania się z nimi:

 

https://youtu.be/2RcQLEVdOnY  Wypowiedź Iwony Michałek, Sekretarz Stanu w MRPiT

Film przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – instytucję Województwa Małopolskiego.

 

 

https://youtu.be/NCsOpxidvdw  Wypowiedź Andrzeja Gut-Mostowego, Sekretarza Stanu w MRiPT

Film przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – instytucję Województwa Małopolskiego.

 

 

https://youtu.be/_gFRUsi3x60 Wypowiedź Agnieszki Sendor – współwłaścicielki firmy „Pstrąg Ojcowski”

Film przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – instytucję Województwa Małopolskiego.

 

 

https://fb.watch/5Zu-A3KpaH/  Cezary Żak – absolwent OHP, mistrz fryzjerstwa, podczas wykonywania metamorfozy. Film przekazany przez Małopolską Wojewódzką Komendę OHP.

 

https://youtu.be/EJ2UGvUBq1c  Wypowiedź Michała Kądziołki – wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.  Film przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – instytucję Województwa Małopolskiego.

 

https://youtu.be/AuaDB1Z7VYo  Wypowiedź Krzysztofa Haniszewskiego z OSP w Niepołomicach.

Film przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – instytucję Województwa Małopolskiego.

 

 

https://youtu.be/6LwveAXnnyw  O różnych perspektywach uczenia się opowiada Gmina Wietrzychowice.

Film przygotowany przez Gminę Wietrzychowice

 

 

https://youtu.be/2u1UG5fqlU8  Wypowiedź przedsiębiorcy, prezesa Safeteam Pawła Kozioła.

Film przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – instytucję Województwa Małopolskiego.

 

 

https://youtu.be/dCLqjsT5r18  Wypowiedź Pani Zuzanny Stawinogi, sołtysa Igołomii

Film przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – instytucję Województwa Małopolskiego.

 

#PostawNaRozwój
W dniu 8.06.2021 roku odbędzie się Małopolski Dzień Uczenia Się, organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Nasza Poradnia jak co roku włącza się w tę bardzo przydatną inicjatywę.

Poniżej zamieszczamy informację o Akcji #PostawNaRozwój w ramach Małopolskiego Dnia Uczenia Się 2021 i jednocześnie mocno zachęcamy do uczestnictwa.

Szanowni Państwo Nauczyciele, Pedagodzy

W ostatnim czasie nasze życie zmieniło się, żyjemy w inny sposób  w wielu obszarach. Ten jakże inny czas dotyczy również edukacji. Po długim okresie nieobecności uczniowie wracają do szkoły. Każdy zadaje sobie pytania:  Jak to będzie? Czy  coś się  zmieniło?

W PPP3 w ramach procesowego wspomagania zorganizowano sieć „Wspomaganie uczniów w czasie i po pandemii”, której członkami jest bardzo kreatywna i zaangażowana grupa nauczycieli, pedagogów. Szkolenia prowadzi pani psycholog Małgorzata Cużytek.  Ideą działania sieci jest dzielenie się swoimi doświadczeniami. W związku z tym , iż Wszystkich Nas pedagogów  nurtują powyższe pytania chcieliśmy się podzielić  naszymi przemyśleniami oraz propozycjami  pracy z uczniami po ich powrocie do szkoły. W załączniku prezentujemy efekty naszej wspólnej pracy. 

 

Życzymy zdrowia oraz  sukcesów w pracy zawodowej i  życiu osobistym.   

trener  psycholog Małgorzata Cużytek

koordynator sieci Urszula Dudzik

 

Plik do pobrania : Dla nauczycieli

Telefon Wsparcia
Wychodząc  naprzeciw oczekiwaniom rodziców, nauczycieli jak i samych uczniów nasza Poradnia zorganizowała dyżur telefoniczny w ramach „Wsparcia dziecka i rodziny w trakcie i po pandemii”.

Nasi psycholodzy będą dostępni aby udzielić Państwu profesjonalnego wsparcia w każdy wtorek poczynając od 08.06.2021 r. w godzinach od 19.00 – 21.00 pod numerem telefonu 660 637 241.

DNI OTWARTE w Zespole Szkół i Placówek pn. Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
Projekt NeuroSmog
Nasza Poradnia została zaproszona do udziału w projekcie pod nazwą “NeuroSmog: wpływ zanieczyszczeń na rozwijający się mózg”, finansowany ze środków Fundacji Nauki Polskiej. Jest on  unikatowym – na skalę nie tylko Polski, ale i Europy – przedsięwzięciem podejmowanym przez specjalistów z obszaru psychologii, epidemiologii, neurobiologii i inżynierii środowiska.  Realizują go naukowcy i praktycy z Instytutu Psychologii i Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz psychologów-praktyków z Polski Południowej.  Projekt wspierany jest przez międzynarodowy zespół epidemiologów oraz konsultantów w dziedzinie psychologii klinicznej. Zyskał także akceptację śląskiego kuratorium oświaty.

 

Projekt NeuroSmog ma na celu ustalenie związku pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a trudnościami w koncentracji uwagi, pamięci, trudnościami w zachowaniu i ewentualnymi zmianami w funkcjonowaniu mózgu u dzieci w wieku szkolnym. Obszar ten jest jeszcze mało poznany, a badania próbujące uchwycić ten związek są w swojej dziedzinie unikalne. Wyniki   mogą pomóc w opracowaniu skutecznych metod profilaktycznych, które w przyszłości pomogą uchronić nasze dzieci przed nasileniem problemów związanych z oddychaniem zanieczyszczonego powietrza. Jest to zatem okazja, by realnie przyczynić się do poprawy warunków funkcjonowania najmłodszych.

 

W projekcie planowane jest przebadanie ok. 800 dzieci z klas IV-VI z Polski Południowej. Miasta, z których mają pochodzić dzieci w wieku szkolnym (10-13 lat- klasy IV-VI), zostały wylosowane pod kątem rożnego poziomu zanieczyszczenia. Miasto Kraków znalazło się wśród miejscowości wylosowanych do udziału w projekcie (ze względu na ruchy mas powietrza i wskaźniki smogowe).

 

Wśród osób zaproszonych do udziału w projekcie są chłopcy i dziewczęta z podejrzeniem lub diagnozą w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i ich rodzice oraz dzieci bez zaburzeń (grupa kontrolna). Proponowane są im kompleksowe badania psychologiczne, a także bezpieczne badanie rezonansem naukowym w Małopolskim Centrum Biotechnologii w Krakowie. Dla dzieci z nadpobudliwością i ich rodziców będzie to okazja do przejścia bezpłatnej kompleksowej diagnozy psychologicznej wraz z opinią psychologiczną. W przypadku dzieci bez zaburzeń- będzie to opinia o kompetencjach i zasobach dziecka, która pomoże nauczycielom i rodzicom we wspieraniu jego codziennego funkcjonowania i rozwoju.

 

Informacje o projekcie można odnaleźć pod poniższymi linkami:

https://www.youtube.com/watch?v=dZtpkB51uHc&feature=youtu.be

Łap Skilla
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie uruchomił kolejny projekt „Łap skilla!”, adresowany do osób pracujących w wieku 18 – 24 lata, które potrzebują właściwego ukierunkowania i profesjonalnej pomocy w poruszaniu się po rynku pracy. Do tych, którzy czują się zmotywowani do  zmiany i poprawy swojej sytuacji zawodowej poprzez: podwyższenie kwalifikacji, awans w obecnym miejscu pracy lub zmianę zatrudnienia na korzystniejszą formę i/lub  wymiar etatu, ale nie posiadają wystarczających kompetencji bądź kwalifikacji i nie mają wystarczających środków, aby móc je zdobyć. Uczestnikom oferowana jest opieka doradcy zawodowego przez kilkanaście najbliższych miesięcy.

Rekrutacja będzie trwać w dniach 19.04.2021-30.04.2021 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Film informacyjny o projekcie dostępny jest na stronie Łap Skilla! – YouTube

 

Rekrutacja odbywać się będzie tylko i wyłącznie online, za pośrednictwem stronyhttps://lapskilla.pociagdokariery.pl/.  

 

Więcej informacji o planowanej rekrutacji oraz warunkach i wymaganiach dotyczących uczestnictwa w projekcie „Łap skilla!”znajdziesz w artykule : Wkrótce rekrutacja dla młodych pracujących (pociagdokariery.pl)

 

Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z powyższymi informacjami oraz do śledzenia na bieżąco strony: https://www.pociagdokariery.pl/

Narodowy Spis Powszechny
Poniżej znajdą państwo informacje Narodowego spisu powszechnego. Zachęcamy do zapoznania się z informacją.

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021

Wspomaganie
Procesowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli  przez  PPP3 w 2020 roku

Zakończyła się kolejna edycja realizowanego przez PPP nr 3 w Krakowie działania. W roku 2020 objęto ww. pomocą 30 placówek – 18 szkół i 12 przedszkoli. Tematyka zdiagnozowanych obszarów była różnorodna. Uzyskaną na szkoleniach wiedzę i umiejętności nauczyciele zastosowali w swojej codziennej pracy podnosząc jakość  działania szkoły/ przedszkola. Równocześnie na terenie Poradni działało 8 sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli prowadzone  przez  pracownika PPP nr 3 w Krakowie. Jedna sieć zorganizowana została we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Rozwijanie przedsiębiorczości i kompetencji kluczowych u uczniów klasy drugiej i trzeciej”. W związku z aktualnymi potrzebami zorganizowano następujące sieci:

 1. „WSPOMAGANIE DZIECI W CZASIE I PO PANDEMII”

TEMATYKA SZKOLEŃ:

„Co się zmieniło w związku z pandemią u dzieci i czego teraz potrzebują?”

„Jak rozmawiać z dziećmi o Covid – 19?”

„Jak integrować klasę po pandemii? Gry i ćwiczenia  integracyjne”

„Jak wspomagać dzieci z podatnością na  zaburzenia depresyjne,  lękowe po ich powrocie do szkoły oraz zdalnie?”

 1. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

TEMATYKA SZKOLEŃ:

„Pandemia jako sytuacja kryzysowa, wzmacniająca oznaki  stresu u nauczycieli”

„Trening relaksacyjny i oddechowy jako sposób na poradzenie sobie z silnym napięciem”

„Wypalenie zawodowe – po czym poznać, że zbliżamy się do kresu wytrzymałości psychicznej”

„Techniki poznawczego przepracowania problemu jako sposób na poradzenie sobie z zamartwianiem się”

 1. „KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI UCZENIA SIĘ – DOSKONALENIE KONCENTRACJI UWAGI”

TEMATYKA SZKOLEŃ:

„Psychologia rozwojowa i poznawcza dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prawidłowości i dysfunkcje rozwojowe”

„Wzmacnianie funkcji uwagowych – gry i ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi” „Stymulowanie funkcji poznawczych u dzieci poprzez zabawę”

 

 1. „KODOWANIE, PROGRAMOWANIE I ROBOTYKA W PRZEDSZKOLU I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

TEMATYKA SZKOLEŃ:

„Kodowanie przez zabawę dla najmłodszych, czyli maty edukacyjne, fiszki, kubeczki na podłodze”

„Roboty w ruch – programowanie dla najmłodszych z wykorzystaniem wybranych robotów edukacyjnych i plansz”

 1. NAUCZANIE ZDALNE
 2. NAUCZANIE ZDALNE – METODY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ I NARZĘDZIA TECHNOLOGICZNE WSPIERAJĄCE NAUCZYCIELI W TRAKCIE UCZENIA ONLINE”                                                                                                                                                                                                                            

TEMATYKA SZKOLEŃ:

„Projektowanie i modyfikowanie materiałów edukacyjnych – programy i aplikacje (Learning Apps, Quizizz)”

„Udostępnianie wybranych zasobów edukacyjnych oraz zaprojektowanych samodzielnie  ćwiczeń uczniom”

„Dobre praktyki stosowania ćwiczeń interaktywnych i wykorzystania materiałów z sieci w pracy zdalnej i stacjonarnej”

 1. „WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W CZASIE PANDEMII” Głównym celem działania sieci było wsparcie nauczycieli w czasie lockdownu 
 2. „ROZWIJANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI UCZNIÓW KLASY DRUGIEJ I TRZECIEJ ”

W powyższych sieciach wzięło udział 218  nauczycieli. Podsumowując  zakończone  działania  należy podkreślić duże zaangażowanie członków sieci w czasie pracy zdalnej. Dzielono się swoimi doświadczeniami, rozwiązywano różne problemy, przekazywano swoje propozycje. Biorąc pod uwagę ewaluację przeprowadzoną wśród członków uczestniczących w  sieciach  można stwierdzić, iż spełniły oczekiwania nauczycieli. Oceniono je bardzo wysoko. Ponadto  tematyka i  treści, jak określili uczestnicy były wyjątkowo adekwatne do aktualnej sytuacji. Nauczyciele podkreślili również, że w czasie pandemii  „spotkaliśmy się z inną rzeczywistością w której  różnie reagujemy na budzącą niepokój sytuację. Tym, co najbardziej może niepokoić i jednocześnie utrudniać radzenie sobie jest jej nieprzewidywalność. Nie wiemy i nie możemy przewidzieć, jak się  wszystko potoczy. Dzięki udziałowi w sieci  możemy wybierać te działania i  strategie, które będą lepiej służyły nam i osobom w naszym otoczeniu , a przede wszystkim dzieciom – naszym podopiecznym. Czujemy się dzięki temu bezpieczniej”

 W ramach wspomagania  zorganizowano również   innowacyjną sieć  w formie projektu „REWIA W SZKOLE” – Wzmocnienie współpracy podmiotów edukacji szkolnej: Poradnia – Szkoła – Rodzic – Uczeń poprzez budowanie relacji w szkole 

Projekt realizowany był  we współpracy z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego głównym celem  było wyposażenie nauczycieli w tym jakże innym „trudnym” czasie w narzędzia umożliwiające realizację priorytetowego celu edukacji  jakim jest wszechstronny rozwój dziecka w szczególności rozwój społeczno- emocjonalny. Projekt skierowany został do uczniów klas czwartych, bowiem  uczniowie wkraczają w II etap edukacyjny . Jest to okres w którym dzieci muszą zmierzyć się z inną organizacją kształcenia,  nie uczą się z jednym nauczycielem – nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, ale każdy przedmiot prowadzony jest przez nauczyciela – specjalistę.  Jest to czas kiedy trzeba wykorzystać umiejętność uczenia się.

STRUKTURA PROJEKTU

Moduł skierowany do nauczycieli – 4 spotkania szkoleniowe oraz 1 spotkanie podsumowujące wdrożenie projektu

Moduł skierowany do rodziców – 2 spotkania 1,5 godz. przeprowadzone przez wcześniej przeszkolonych nauczycieli

Moduł skierowany do uczniów – 6 spotkań 45 min. przeprowadzonych przez wcześniej przeszkolonych nauczycieli

Moduł skierowany do nauczycieli – tematyka spotkań 1. Jak rozpoznać trudności wśród uczniów i skutecznie na nie zareagować 2. Zachowania ryzykowne wśród uczniów 3. Szkoła – Uczeń – Rodzice. Współpraca podmiotów edukacji szkolnej 4. Metodyczne aspekty wdrożenia projektu 5. Spotkanie podsumowujące

Moduł skierowany do rodziców – tematyka spotkań 1. Jak wspierać dziecko w sytuacjach trudnych? 2. Podstawy odpowiedzialności rodziców i opiekunów prawnych i zasady współpracy szkoły z poradnią i rodzicami uczniów

Moduł skierowany do uczniów – tematyka spotkań 1. Wprowadzenie: Ja W (SZ)KOLE 2. Relacje 3. Emocje 4. Wsparcie 5. Integracja 6. Aranżacja

EWALUACJA PROJEKTU RODZAJ EWALUACJI: ewaluacja formatywna.

TERMIN REALIZACJI EWALUACJI: wrzesień – listopad 2020 r.

CEL EWALUACJI:  optymalizacja ewaluowanego programu (podniesienie jakości, doskonalenie, wybór rozwiązań ocenianych za najwłaściwsze).

Dziękujemy Wszystkim  Nauczycielom uczestniczącym w procesie wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli za niezwykłą aktywność i życzymy sukcesów w pracy  zawodowej oraz zdrowia.

CENTRUM PIERWSZEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
Od dnia 7 grudnia  br.  mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać bezpłatne wsparcie psychologiczne, umawiając się na konsultację z terapeutą w jednym z 4 stacjonarnych punktów pomocy, a w razie potrzeby na konsultacje w formie online. Każdy punkt będzie działał 2 razy
w tygodniu po 5 godzin. Jednocześnie można zapisać się  na konsultacje online.

Z bezpłatnej  pomocy psychologicznej mogą korzystać mieszkańcy Krakowa, którzy znaleźli się  w kryzysie psychicznym z powodu trudnej sytuacji życiowej, która pojawiła się lub nasiliła
w wyniku przedłużającej się pandemii COVID -19.

Pomoc ta kierowana jest głównie do osób doświadczających przemocy w rodzinie, uwikłanych
w konflikty rodzinne, do osób uzależnionych, młodzieży doświadczającej izolacji, w związku
z brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i przejściem na nauczanie zdalne a także wszystkich osób przeżywających trudności psychiczne w związku z drastyczną zmianą funkcjonowania życiowego wynikającej z izolacji z powodu pandemii koronawirusa  (np. brak uczestnictwa uczniów w lekcjach zdalnych, zagrożenie lub utrata pracy, rozpoznanie choroby, przeciążenie psychofizyczne, kwarantanna). Celem przedmiotowej pomocy jest przeciwdziałanie ww. skutkom COVID -19.

Konsultacje psychologiczne organizuje Stowarzyszenie UNICORN, a finansuje w całości Gmina Miejska Kraków.

 

ZAPISY:

 • przez  formularz dostępny na stronie cppp.org.pl lub facebook.com/CPPPKrakow
 • telefonicznie pod numerem 572-882-200

 

Adresy  punktów pomocy psychologicznej:

 • ul.  Rostworowskiego 13 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza) 
 • ul. Aleksandry 1 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
 • al. Jana Pawła II 232 (Nowohuckie Centrum Kultury) 
 • ul. Śniadeckich 5 (siedziba Stowarzyszenia UNICORN) 
Szanowni Państwo
Dyżury telefoniczne pracowników krakowskich poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych w ramach Wsparcia – Dziecko i Rodzic w kryzysie pandemi Covid-19.

Pobierz

WAŻNA INFORMACJA
Szanowni Państwo!
Od 16 listopada do odwołania nastąpi zmiana w godzinach funkcjonowania sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3, wynikająca z bieżącej sytuacji epidemicznej.
1. Sekretariat Poradni będzie pracował stacjonarnie i przyjmował zainteresowanych w ww. dniach tylko        w godz.  8.00 – 16.00.
2. W godz. od 16.00 do 20.00 będzie można zasięgnąć informacji pod numerami telefonów;
660 637 242 oraz 660 637 241.
3. Dzieci i młodzież na diagnozę i różne rodzaje terapii będą przyjmowani w godz. od 8.00 – 20.00 na terenie Poradni, wg ustalonych wcześniej terminów.

Przepraszamy za chwilowe utrudnienie i prosimy Państwa o wyrozumiałość.
Z wyrazami szacunku
Małgorzata Piec dyrektor PPP 3

Ogólnopolski Tydzień Kariery 19.10. - 25.10.2020 roku
W dniach 19.10. – 25.10.2020 roku odbędzie się 12 edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery organizowanego przez Wojewódzki Urząd  Pracy w Krakowie. Od lat nasza Poradnia jest Partnerem w tym wydarzeniu i wzbogaca je poprzez szereg różnorodnych aktywności. W tym roku temat OTK brzmi: “Doradzamy – zawodowo, wybieramy – odlotowo”. 

Wychodząc naprzeciw zaproponowanej tematyce, Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego będzie prowadził konsultacje z uczniami szkół z rejonu Podgórza pod kątem wyboru dalszej drogi kształcenia. Zachęcamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu i poszerzania samoświadomości dotyczącej swojej przyszłości zawodowej.

Nowy Rok Szkolny 2020/2021

Witamy w nowym roku szkolnym i życzymy wszystkim współpracującym z nami oraz tym, którzy oczekują od nas wsparcia dużo optymizmu i zdrowia, w innych niż zwykle okolicznościach.

Zapewniamy o naszej gotowości do działania. Zapraszamy codziennie w godzinach od 8 do 20 do siedziby Poradni przy ul. Konfederackiej 18. Kontakt telefoniczny: 12 266-19-50, 660-637-242.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Poradni Małgorzata Piec wraz z Zespołem

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ nr 3 w Krakowie w okresie epidemii COVID-19

Ogólne zasady przyjmowania dzieci i młodzieży w Poradni:

1. W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja dzieci i młodzieży na badanie odbywa się telefonicznie.

2. Do placówki nie mogą przychodzić pracownicy i rodzice/ opiekunowie prawni/ dzieci i młodzież, którzy są chorzy, zwłaszcza, jeżeli występują u nich objawy infekcji dróg oddechowych (gorączka, duszność , kaszel, utrata węchu i smaku) lub jeżeli mieli kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem.

W przypadku zaobserwowania przez pracownika Poradni u siebie objawów infekcji dróg oddechowych lub posiadania wiedzy o kontakcie z osobą podejrzaną lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, należy o takim fakcie poinformować telefonicznie Dyrektora Poradni przed zgłoszeniem się do pracy.

3. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz, z zachowaniem odstępu między poszczególnymi osobami 2 m – nie dotyczy odległości pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a dzieckiem.

4. Poradnia będzie przyjmowała dzieci i uczniów w budynku Poradni, szczególnie w celu diagnozowania na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.

5. Pozostałe zadania statutowe, w tym terapie, Poradnia będzie realizowała z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

6. Poradnia informuje telefonicznie rodzica/prawnego opiekuna o odwołaniu ustalonego terminu wizyty w placówce.

7. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka, rodzic/opiekun prawny powinien odpowiednio wcześniej powiadomić Poradnię i odwołać wizytę.

Wizyta w Poradni

1. Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym rodzicem/prawnym opiekunem.

2. W sekretariacie, oprócz pracowników administracji może przebywać tylko 1 osoba.

3. Pracownik sekretariatu zabezpieczony w maseczkę zakrywającą usta i nos przeprowadza pomiar temperatury u dziecka i rodzica/opiekuna prawnego.

4. Aby wejść na teren Poradni rodzic/opiekun musi być zaopatrzony w maseczkę ochronną i przebywać w niej do końca pobytu na terenie Poradni.

5. Przy wejściu do Poradni każdy rodzic/opiekun oraz dziecko mają obowiązek zdezynfekować ręce.

6. Przed bezpośrednią wizytą diagnostyczną w Poradni rodzic/opiekun prawny wypełnia w specjalnie przygotowanym miejscu ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia SARS CoV-2.

7. Na podstawie informacji wynikających z ankiety przeprowadzonej przy rejestracji i stwierdzeniu ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 zasadna jest odmowa wykonania diagnozy. Wyznaczony pracownik Poradni powiadamia o zaistniałej sytuacji telefonicznie Inspekcję Sanitarną i postępuję wg uzyskanych informacji.

8. Każdy kontakt osoby z zewnątrz z pracownikiem Poradni odbywa się z zachowaniem odległości minimum 1,5 m od pracownika.

9. Rodzice/prawni opiekunowie oczekują na dziecko na zewnątrz budynku lub w poczekalni w wyznaczonym miejscu z zachowaniem minimum 2 m dystansu przestrzennego.

10. Rodzic, po zakończonym badaniu, w szczególnych przypadkach, otrzymuje w wyznaczonym gabinecie krótką informację zwrotną dotyczącą przeprowadzonej diagnozy dziecka.

11. Szczegółowe omówienie wyników badania powinno być przeprowadzone drogą telefoniczną lub mailową po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem PPP, a dalsze kroki  ustala się indywidualnie w zależności od sprawy.

Zespół Orzekający

1. Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się w co tydzień w piątek.

2. Po posiedzeniu ZO lekarz podpisuje stosowną dokumentację w Poradni w wyznaczonym do tego gabinecie bez kontaktu z pracownikami Poradni lub w inny sposób, tak aby w maksymalnie ograniczyć kontakt z pracownikami Poradni.

Zachowanie profilaktyki

1. W Poradni stosuje się zabezpieczenia stanowisk pracy oraz pracowników w kontakcie bezpośrednim z osobami z zewnątrz w postaci: maseczek, przyłbic, jednorazowych rękawiczek, dezynfekcji rąk i stanowisk pracy.

2. Do dezynfekcji materiałów diagnostycznych używa się odpowiednich środków dezynfekcyjnych.

3. Wprowadza się monitoring prac porządkowych – raporty dezynfekcji pomieszczeń, gabinety diagnostyczne i pomoce dydaktyczne będą dezynfekowane po każdej przeprowadzonej diagnozie, a czynności  odnotowywane w raporcie.

4. Należy zadbać o przeprowadzanie dezynfekcji przyborów, sprzętu, pomocy dydaktycznych, stolików, biurek, klamek, włączników światła używanych podczas diagnozy w pomieszczeniach diagnostycznych po każdej diagnozie.

5. Należy zadbać o przeprowadzanie dezynfekcji klamek, poręczy, dozowników na preparaty do higieny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe, uchwytów, krzeseł i stolików.

6. Po każdej diagnozie należy wywietrzyć gabinet. W miarę możliwości należy wietrzyć gabinety 1 x na godzinę.

7. Przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu każdy pracownik dezynfekuje swoje stanowisko pracy.

9. Używane przez dziecko podczas diagnozy długopisy / ołówki / kredki, muszą być odłożone do odpowiedniego pojemnika i zdezynfekowane.

10. Pracownik pedagogiczny przeprowadzający diagnozę stara się zachować maksymalny możliwy do przeprowadzenia diagnozy dystans.

11. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone instrukcje dotyczące mycia i dezynfekcji rąk.

12. W widocznym miejscu na korytarzu Poradni zostały wywieszone numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krakowie i służb medycznych.

Telefony alarmowe

Od poniedziałku do piątku w godz. Od 7.30 do 15.05 należy dzwonić na numery stacjonarne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Makuszyńskiego 9 w Krakowie:

– centrala: 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64, 12 684 40 35, 12 684 40 99,

– dyżurne telefony całodobowe 600 876 214 lub 602 263 605 – podczas dyżuru aktywny jest wyłącznie jeden z podanych numerów.

Oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne w Krakowie

  Szpital Uniwersytecki – Oddział Chorób Zakaźnych, ul. Jakubowskiego 2, tel. całodobowy/ telefon do lekarza dyżurnego oddziału zakaźnego: 12 400 20 00.

  Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, os. Na Skarpie 67, tel. całodobowy/ telefon do lekarza dyżurnego oddziału zakaźnego: 12 622 93 53

Telefoniczna Informacja Pacjenta w sprawie koronawirusa

800 190 590 – to numer bezpłatnej Telefonicznej Informacji Pacjenta, która przez całą dobę udziela informacji o postepowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Trwa wspomaganie przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2019/20
 1. Wspomaganiem objęte 22 szkoły/przedszkola
 2. Sieci działające na terenie PPP3
 • Emocje i zachowania uczniów po pandemii
 • Przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu
 • Kodowanie, programowanie  i robotyka w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • Nauczanie zdalne- metody kształcenia na odległość i narzędzia technologiczne wspierające nauczycieli szkół w trakcie uczenia online
 • Kształcenie kompetencji uczenia się – doskonalenie koncentracji uwagi
 • Rozwijanie przedsiębiorczości i kompetencji kluczowych u uczniów klasy drugiej i trzecie
 • Współpraca z rodzicami inaczej
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce w dniach 16-22 listopada

W obecnie panujących trudnych i wymagających czasach pandemii nasza Poradnia stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom uczniów, nauczycieli i rodziców. W związku z tym jak co roku nasz dział Orientacji i Poradnictwa Zawodowego bierze udział w kolejnej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce (ŚTP 2020), który odbędzie się w dniach 16 – 22 listopada.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to ogólnoświatowa inicjatywa, mającą na celu promowanie idei „bycia przedsiębiorczym” wśród młodych ludzi.

Z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, wydarzenia przez nas organizowane będą miały formę zdalną. Mamy nadzieję, że przyczynimy się do wzbogacenia tego wyjątkowego wydarzenia.

Małopolski Dzień Uczenia się 2020r.
W dniach 07.06 – 08.06.2020 roku odbędzie się X edycja Małopolskiego Dnia Uczenia się. “E-kompetencje. Niezbędnik e-obywatela” to motyw przewodni jubileuszowej edycji wydarzenia, które w tym roku odbędzie się w całości on-line. 

Nasza Poradnia od lat współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w tym projekcie, organizując różnego rodzaju inicjatywy wspierające ideę uczenia się przez całe życie. Nie inaczej będzie w tym roku. 

Przygotowane przez nas quizy on-line oraz e-niezbędnik skutecznej nauki” dotyczący tego jak świadomie i efektywnie przyswajać wiedzę zostaną przesłane do szkół podstawowych w rejonie Podgórza. Przygotowane przez nas materiały w szczególności mogą przydać się uczniom, którzy przejawiają trudności w szybkim i efektywnym przyswajaniu wiedzy i potrzebują w tym zakresie dodatkowego wsparcia.

Zachęcamy do aktywnego udziału w Małopolskim Dniu Uczenia Się. Pamiętajmy, że największym kapitałem każdego z nas jest to, co umiemy. To dzięki temu jesteśmy w stanie wystartować z sukcesem na rynku pracy bez względu na wiek.

 

Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego PPP nr 3 w Krakowie

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 4 maja 2020 r. Poradnia wznowiła działalność
diagnostyczną w zakresie wydawania dokumentów niezbędnych do organizacji
kształcenia dzieci i młodzieży odpowiedniego do ich potrzeb. Ze względu na
obowiązujący stan epidemii w pierwszej kolejności umawiamy wizyty
diagnostyczne w sprawach pilnych.
W celu uzyskania informacji lub złożenia wniosków, odbioru dokumentów
(opinii i orzeczeń) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z
sekretariatem w godzinach 8:00-19:00, tel. 660 637 242, 660 637
241, mail: ppp3krakow@gmail.com,
Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00.
Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się zgodnie z planem.
W dalszym ciągu obejmujemy wsparciem i opieką, w formie pracy zdalnej,
wszystkich potrzebujących, wg wypracowanych już reguł.

Z wyrazami szacunku dyrektor Poradni – Małgorzata Piec z Zespołem

Kwitnące wiśnie japońskie w poradni
Kwitnące wiśnie japońskie w poradnianym ogrodzie.Bez maseczek !!! Zachwycają i dają nadzieję.

 

Ważna informacja na temat działania Poradni
Szanowni Państwo!

Zgodnie z Rozp. MEN z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 Poradnia będzie funkcjonować w ograniczonym zakresie do 24 maja 2020 r.

Nadal pracujemy zdalnie z dziećmi i młodzieżą, realizując nasze zadania zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod telefonem 660 637 242 i  660 637 241 od poniedziałku do piątku w godz. 8-19 oraz podczas dyżurów sekretariatu Poradni:

poniedziałek, środa  14 – 19, wtorek , czwartek 8-14.

Do dyspozycji Państwa pozostaje także mail: ppp3krakow@gmail.com

Tą drogą  lub pocztą  proszę przesyłać dokumenty na Zespół Orzekający.

 

Pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia

Dyrektor Poradni Małgorzata Piec z zespołem

Dyżur sekretariatu:

 

27.04.2020 (poniedziałek) w godz.8-13

30.04.2020 (czwartek) w godz.13.30 – 18.30

"JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM-WYBRANE ĆWICZENIA"
Jak radzić sobie ze stresem- wybrane ćwiczenia.

 Stres   często nam towarzyszy i aby nie poddawać się jego   negatywnym skutkom  warto stosować różne sposoby  dążenia do    uwolnienia od przykrych stanów wewnętrznych. Sprzyja temu świadome: oddychanie,  rozluźnianie mięśni, wprowadzenie odpowiednich postaw ciała,   aktywności ruchowej,  kierowanie uwagi,  zmiana toku  myślenia.  Czasem wystarczy  zacząć od kilku uporządkowanych   powolnych  oddechów , licząc w myślach ( np. do 3 czy 4) podczas wdechu i wydechu oraz  krótkiej przerwy  pomiędzy  nimi. Prostymi  ruchami  możemy „ wytupać” złość,  „otrzepać” się  ( jak pies po wyjściu z wody)  z lęku , rozciągać ciało w różnych kierunkach, „ spłukać” napięcia pod prysznicem, wystawić twarz na słońce szukając przyjemności , czy „ przenieść ‘ się w wyobraźni  w przyjazne otoczenie  dające nam komfort. Rozładowaniu stresu pomagają także  takie  czynności  jak:  sprzątanie, praca w ogrodzie, rąbanie drewna i jakakolwiek aktywność ruchowa , a nawet sam spacer.

Warto także sięgnąć po poniższe ćwiczenia:

Westchnienie

Wsłuchaj się w dźwięk powietrza wydychanego przy westchnieniu. **

Zatrzymaj w uszach ten dźwięk. **

Im bardziej słuchasz tego dźwięku, tym głębiej się odprężasz. Dźwięk powietrza wdychanego może trwać dłużej aniżeli wydychanego (sugestia konfuzji). Im bardziej wsłuchujesz się we własny oddech, tym głębiej się odprężasz. *****

 

Chwilowy odpoczynek

Ulubiony sposób jogów, gdy odpoczynek jest im potrzebny podczas zajęć dziennych, a który zajmie niewiele czasu, polega na następującym ćwiczeniu:

Stań prosto, głowę trzymaj prosto, ramiona odrzuć w tył, ręce zwieś swobodnie. Powoli oddziel pięty od podłogi, wolno przenosząc ciężar ciała na palce nóg. Jednocześnie podnoś ręce, dopóki nie będą rozpostarte na poziomie ramion jak skrzydła orła. Kiedy cały ciężar ciała przeniesie się na palce i poczujesz się tak, jakbyś miał płynąć w powietrzu, wykonaj głęboki, pełny wdech. Wydychaj powietrze powoli, stopniowo opuszczając się na pięty i opuszczając ręce do postawy poprzedniej. Powtórz to kilka razy. Podniesienie i rozpostarcie rąk da ci wrażenie lekkości i swobody, które należy odczuć, aby zrozumieć.

Przeciwieństwa

Przez chwilę zaciśnij mięśnie twarzy. Napnij wszystkie mięśnie twego ciała. **

Wykrzyw się, rób miny, mocno zaciśnij mięśnie. ** Jeszcze silniej. **

A teraz rozluźnij mięśnie i poczuj w sobie to doznanie całkowitego odprężenia, komfortu i relaksu. *****

I od nowa, napnij mięśnie. Silniej! ***

I rozluźnij. O tak. *

Po raz ostatni, powstrzymując oddech. Wdychasz. Blokujesz, zaciskasz do maksimum. Zaciskaj. Zaciskaj! **

Puść. I wejdź głęboko do twego wnętrza, do twego ciała całkowicie wolnego od napięć, zrelaksowanego, odprężonego. ****

Spocznij. *

Odpocznij. *

A teraz pozwól swemu ciału falować, jak na dywanie.

 

Wykorzystanie  oddechu

Wejdź w kontakt ze swoim oddechem. **

Z tym ruchem „tam i z powrotem”, takim bezpiecznym. **

Z twoim brzuchem i klatką piersiową, która unosi się i opada. ***

Za każdym wydechem pozwól sobie opaść na ziemię. ***

Jakbyś chciał zostawić na niej ślad. ****

Za każdym wydechem jesteś coraz cięższy. ***

Uczucie łagodne, bardzo przyjemne. ***

Poczuj swój splot słoneczny. ***

Twój splot słoneczny jest ciepły. **

Przyjemnie ciepły. **

Jakby fontanna ciepła. **

Niech to ciepło krąży w całym twoim ciele. ***

 

 

Ćwiczenie doenergetyzowujące

Leżąc  wyobraź sobie, że przy wdechu energia wchodzi do twego wnętrza poprzez stopy, a wychodzi szczytem głowy. ***

I że przy wydechu wchodzi ona od góry do głowy i wychodzi  rękami. ****

Jest to krążenie, w którym energia przechodzi rzeczywiście od stóp do głowy i od głowy do stóp. ***

Czujesz ją dokładnie wzdłuż kręgosłupa i wizualizujesz – możesz ją sobie wyobrazić jako falę światła lub ciepła. Wykonaj to ćwiczenie i pozostań w tym stanie tak długo, jak ci się to wydaje najbardziej korzystne. Nie staraj się nadmiernie zaktywizować, ochraniaj siebie. ***

 

 

Doenergetyzowanie w marszu

 

Podczas gdy chodzisz – czy to na ulicy czy gdzieś poza miastem, czy też w pomieszczeniu – wyobraź sobie, że pompujesz energię stopami, przy wdechu. ***

Za każdym krokiem *** energia ta wchodzi w ciebie, karmi cię, zasila. **

Nadmiar jej wychodzi nozdrzami przy wydechu. * Za każdym razem, gdy stawiasz stopę na ziemi, by wykonać krok, czujesz nowy przypływ energii, która przepełnia twoje ciało. ***

Poczuj teraz, jak elastycznie chodzisz pompując energię przy każdym kroku. Przez kilka chwil poczuj wszystkie przyjemne doznania w twoim ciele: jego ruchliwość, giętkość… Potem zwrócisz uwagę na inne, otaczające cię, sprawy.

Uwalnianie się od niechcianych myśli:

Za każdym razem , gdy taka myśl pojawi się w twojej głowie postaraj się by oddaliła  się od ciebie jak:

– wypełniony helem balon unoszący się w dal

-pędzące chmury na niebie

– liście unoszone przez przepływający strumień

– przesuwające się rzeczy na taśmie transportowej

– odjeżdżające wagony pociągu.

Opracowanie: mgr Jadwiga Litwin  – psycholog

Wsparcie dla szkół i przedszkoli

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

w dzielnicy Podgórze!

Z ogromnym uznaniem przyjęłam inicjatywę Pracowników naszej placówki: “Trójki” z “Trójki”  ( 3 specjalistów z Poradni 3) o pozostaniu, w tym trudnym czasie, on-line dla Dzieci,  Młodzieży, Rodziców i Nauczycieli Państwa Placówek, bez wyznaczania konkretnych godzin dyżurów!

Przekazuję na ręce Państwa Dyrektorów tę informację wraz z załącznikami, ufając, że każdy potrzebujący otrzyma konieczne wsparcie. Nadmieniam, że opiekunowie szkół i przedszkoli z ramienia PPP3 służą także pomocą za pośrednictwem P. Pedagogów i Specjalistów  pracujących w placówkach Podgórza.

Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia.

Małgorzata Piec z  Zespołem oddanych Pracowników ; tak na spokojne, jak i na ciężkie chwile.

info dla nauczycieli

info dla rodziców

info dla uczniów

info naucz.przed

info rodz. przed

Artykuły pracowników PPP3
Szanowni Państwo!
Zachęcam do przeczytania bieżących artykułów  zredagowanych przez pracowników PPP3, a zamieszczonych w zakładce Biuletyny/Artykuły.
Pozdrawiam serdecznie, życząc dużo zdrowia.
Małgorzata Piec 
Ważna informacja
Zamieszczamy ważną informację otrzymaną z Krakowskiego Instytutu Psychoterapii do ewentualnego wykorzystania.

 

Szanowni Państwo, 

informujemy, że w Krakowskim Instytucie Psychoterapii KIP 2 (Osiedle Krakowiaków 2) dostępne jest wsparcie ONLINE (telefoniczne i/lub Skype). Porady i interwencję kryzysową kierujemy do wszystkich potrzebujących teraz doraźnej pomocy psychologicznej. Zapraszamy do kontaktu uczniów nastoletnich, rodziców, nauczycieli, pracowników MOPS, pracowników instytucji oraz wszystkie osoby, które czują potrzebę kontaktu. Wiemy, że ten czas wymaga wielu poświęceń i zmian, co może wywoływać napięcie oraz stres – dlatego nie wahajcie się Państwo skorzystać z naszej propozycji kontaktu. 

Terapeuci czekają na Państwa telefony w godzinach 10:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku. 

Możliwe są porady w języku ukraińskim we wtorki i środy w godzinach 11:00 – 14:00. 

Telefon do kontaktu z terapeutami: 603 890 858. 

Można pisać również na adres pomoc.online@kip.edu.pl by umówić się na rozmowę wspierającą z terapeutą. 

Ponowne przyjęcia do regularnych procesów terapeutycznych będą się odbywały po zniesieniu zakazu spotkań bezpośrednich na zasadzie obowiązującej kolejki zgłoszeń. 

Życzymy dużo zdrowia i w razie pytań zapraszamy do kontaktu

KIP Krakowiaków 

Funkcjonowanie Poradni do dnia 26.04.2020
Szanowni Państwo!

W związku z dalszymi obostrzeniami Poradnia nieczynna do 26.04.2020r. 

W dalszym ciągu prosimy o kontakt w godz. 8.00 – 15.00 pod nr tel. 660 637 242, 660 637 241 oraz w godz. 8-19 pod nr tel. 660 637 241. Dokumenty na zespół orzekający proszę przesyłać na adres: ppp3krakow@gmail.com.

Przepraszamy za utrudnienia, pozdrawiam serdecznie

Małgorzata Piec – Dyrektor PPP3 

 

Życzenia

Szanowni Państwo!

Na nadchodzące Święta Wielkanocne życzę,

by w sercach i domach Państwa panowała miłość i wiara w to,

że będzie dobrze i bezpiecznie.Tak jak Chrystus wychodząc z

ciemności daje nadzieję, tak my dajmy ją sobie nawzajem,

wierząc, że przetrzymamy ten bardzo trudny czas.

Małgorzata Piec- dyrektor PPP3 z Pracownikami

Czy martwi Cię koronawirus? Przeczytaj artykuł.
Czy martwi Cię koronawirus?

7 kroków do przezwyciężenia zamartwiania się

 

Oczywiście, że jesteś zmartwiony. Prawie wszyscy są, a niektórzy unikają codziennych czynności, które jeszcze kilka tygodni temu wydawały się bezpieczne.

 

Według mnie musimy podejść do tego tematu bardzo poważnie, starać się zrobić co możemy, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa i stosować się do zaleceń dotyczących higieny (mycie rąk, dezynfekcja, dystans) oraz do ostrzeżeń dla podróżnych. Może być trudno uwierzyć, że nie jest to wyobrażony problem. To nie jest „zwykłe przeziębienie” i musimy zrobić, co w naszej mocy, aby zmniejszyć ryzyko.

 

Ale nawet jeśli stosujesz się do wszystkich tych wskazówek, nadal możesz się bardzo martwić. W rzeczywistości niektórzy ludzie żyją w strachu. Sądzą, że niebezpieczeństwo jest bliskie i nieuniknione – że są na nie skazani – że nie ma ucieczki. Możesz zauważyć, że jesteś bombardowany przez lękotwórcze myśli: „Co jeśli ktoś na mnie kichnie?”; „Co się stanie, jeśli zostanę poddany kwarantannie?”; lub „Co jeśli przez to umrę?”. Te myśli mogą prześladować cię dniami i nocami, powstrzymując cię przed zaśnięciem, podczas gdy budzisz się w środku nocy przerażony.

 

Co powinieneś zrobić? Czy masz zupełnie przestać się martwić? Czy powinieneś po prostu myśleć pozytywnie? Nie, masz prawo się martwić, masz prawo do niepokoju i nie jesteś w tym sam. Pytanie, któremu należy się przyjrzeć, to jak dużo i jak często zagłębiać się w zamartwianie się? Jak powinieneś oceniać zagrożenie, z którym masz do czynienia?

 

 1. Daj sobie prawo do odczuwania niepokoju

 

Jest to trudny czas dla milionów ludzi zaniepokojonych ryzykiem infekcji. Uprawomocnij swój niepokój, znormalizuj go jako naturalną, ludzką reakcję i nie rób sobie wyrzutów z powodu swojego lęku. To normalna reakcja na realne zagrożenie, z którym przyszło nam się zmierzyć. Ale tak samo, jak masz prawo się bać, masz również prawo do patrzenia na sprawy z innej perspektywy.

 1. Rozróżnij produktywne i nieproduktywne zamartwianie się

 

Produktywne zamartwianie się prowadzi do produktywnego działania już teraz. To lista rzeczy do zrobienia, które pomogą ci poradzić sobie z problemem. Na przykład: produktywne już teraz jest mycie rąk, używanie środków dezynfekujących, witanie się łokciem zamiast uściskiem dłoni, zakrycie twarzy, gdy kaszlesz oraz – jeśli jesteś w grupie wysokiego ryzyka – unikanie niepotrzebnych podróży i zatłoczonych miejsc. To ma sens. Z drugiej strony bezproduktywne zamartwianie się opiera się na powtarzających się negatywnych myślach typu „a co jeśli?” – na które nie mamy odpowiedzi. Nieproduktywne zamartwienie się wiąże się z myślami takimi jak: „A co, jeśli ktoś zakaszle na mnie?” lub „A co jeśli mam wirusa?”. W takim przypadku nie ma listy rzeczy do zrobienia teraz, by sobie pomóc. Jeśli więc nękają Cię nieproduktywne zmartwienia, przejdź do następnego kroku – akceptacji.

 1. Zaakceptuj niepewność i to, czego nie możesz kontrolować

 

Centralnym elementem zamartwiania się jest nietolerancja niepewności. Często mylimy niepewność z negatywnym rezultatem – w tym przypadku z tragicznymi skutkami. Ale niepewność nie ma związku z wynikiem. Już teraz akceptujesz niepewność: jedząc pożywienie, przechodząc przez ulicę, prowadząc samochód. Nie możemy kontrolować wszystkiego – ale to nie znaczy, że przez to niebezpieczeństwo wzrasta. W zasadzie możesz kontrolować wiele czynników zagrożenia – takich jak higiena, dystans i podróż do miejsc ryzyka.

 

 1. Skoncentruj się na „prawdopodobieństwie”, a nie na „możliwości”

 

Kiedy się niepokoimy, często myślimy: „Ale to może spotkać właśnie mnie”. Tak, to jest prawda. Ale istotne pytanie brzmi: „Jakie jest prawdopodobieństwo, że umrę z tego powodu?” Dlatego ważne jest, aby spojrzeć na rzeczywiste liczby.

 

 1. Unikaj googlowania

 

Kiedy martwimy się o coś, googlujemy najgorszy możliwy scenariusz. Tak więc, jeśli martwisz się, że ból głowy może być oznaką raka mózgu, wyszukujesz w Google „rak mózgu – ból głowy”. To prowadzi do 44 200 000 stron internetowych. Hmm… Brzmi kiepsko. Ale według Światowej Organizacji Zdrowia prawie każdy ma kiedyś bóle głowy. Ponownie, nie mylmy „możliwości” z „prawdopodobieństwem”. Nie pomyl natknięcia się na daną historię w internecie z prawdopodobieństwem tego, że to tobie coś się stanie. Natura wyszukiwania informacji w internecie jest taka, że spędzasz dużo czasu wśród negatywnych wiadomości, więc masz większe szanse, że znajdziesz tam złe wieści. Nigdy nie zobaczysz nagłówka w gazecie, który mówiłby: „Nic się nie stało”. Trudno sobie wyobrazić „nie dzianie się niczego”. Radzę więc ograniczyć googlowanie.

 1. Odłóż czas martwienia się

 

Codziennie widuję się z pacjentami, każdy z nich ma swój termin spotkania. Możesz zrobić to samo ze swoimi zmartwieniami dotyczącymi wirusa. Zarezerwuj 15 minut każdego dnia, aby się tym martwić – powiedzmy o 15:30. Przez resztę dnia lub nocy, gdy pojawią się obawy – zapisz je i odłóż na zarezerwowany na to czas. Następnie, gdy przyjdzie czas na martwienie się, zadaj sobie pytanie: „Czy to jest produktywne czy nieproduktywne martwienie się?”; „Czy istnieje lista rzeczy do zrobienia, która pomoże mi teraz zrobić postępy w radzeniu sobie?”; „Co jeśli zaakceptuję niepewność?”; i „Jakie jest prawdopodobieństwo?”.

 

 1. Ustalaj codziennie listę celów

 

Martwienie się zabiera dużo czasu i energii i rzadko prowadzi do czegoś produktywnego. Zajmuj się pozytywnymi działaniami, takimi jak ćwiczenia, rozmowy z przyjaciółmi, praca i obowiązki, kontynuowanie działań spójnych z tym co dla ciebie ważne. Gdy skupiasz uwagę na tych pozytywnych codziennych celach, zauważ, gdy twoje myśli będą odpływać w stronę martwienia się. Zaakceptuj to, zauważ i odłóż swoje obawy na zarezerwowany na to czas – na później. Teraz jesteś zbyt zajęty pozytywnymi celami, by rozpraszać się zmartwieniami.

 

 

Artykuł znanego psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Roberta Leahy’ego, autora wielu uznanych publikacji z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, w tym książek samopomocowych. 

Tłumaczenie – Natalia Brożek

 

Oryginalny artykuł:
https://www.psychologytoday.com/us/blog/anxiety-files/202003/are-you-worried-about-the-coronavirus?fbclid=IwAR1yFByoH0sv57vIwh5V8QVvZV8B83YBsG2CbHuBCPoLEJrcTeC4_Nd-WSM

Szanowni Państwo!

Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Poradnia będzie nieczynna do 10.04.2020 r. włącznie.

W dalszym ciągu jesteśmy do Państwa dyspozycji w godz. od 8.00 do 15.00 pod nr tel. 660 637 242, 660 637 241 mail: ppp3krakow@gmail.com oraz od 15.00 do 19.00 pod nr telefonu 660 637 241.

Pozdrawiamy serdecznie, życzymy dużo zdrowia 

Małgorzata Piec – Dyrektor PPP3 wraz z Współpracownikami.

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie Dzieci pozostających pod naszą opieką !

Zwracam się do Państwa z propozycją wykorzystania w zabawie i pracy z dziećmi wszelkich uwag i zaleceń dostępnych w opiniach i orzeczeniach, które posiadają Państwa dzieci. Proponuję i zachęcam także do wykorzystania zapisów w zeszytach ćwiczeń i tego, co zostało Państwu przekazane w bezpośrednim kontakcie z nami. Wszystko to pozwoli na podtrzymanie ciągłości współpracy, w celu skuteczniejszego pokonywania różnych trudności przez dzieci. Zachęcamy do korzystania z dostępnych materiałów i linków zamieszczonych na naszej stronie np. zakładka „Biuletyny”. Rodziców dzieci i młodzieży korzystających z pomocy psychoterapeutycznej na terenie naszej Poradni zachęcamy do korzystania, w razie potrzeby, z dostępnych w Internecie telefonów np. do Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i innych krakowskich instytucji niosących pomoc w kryzysie.

Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami zdrowia 

w imieniu wszystkich pracowników poradni

Małgorzata Piec – dyrektor PPP3

Szanowni Państwo!
Chcę zapewnić, że po uruchomieniu pracy poradni, wszyscy dołożymy starań, by niezbędne
orzeczenia i opinie, pomocne w funkcjonowaniu Państwa dzieci, były gotowe w wymaganych
przez placówki terminach.

W tym trudnym dla wszystkich czasie życzę zdrowia i szybkiego powrotu do codziennych obowiązków.

Z serdecznym pozdrowieniem
Małgorzata Piec – Dyrektor PPP3

Ważna informacja dotycząca działania Poradni w dniach 13.03.2020 - 25.03.2020

Poradnia nieczynna do 25.03.2020 r. włącznie.

Ważna informacja dotycząca działania Poradni
Uprzejmie informujemy, że Poradnia do 25.03.2020 r. zawiesza wszelkie zajęcia i badania dzieci.
UWAGA - Kontakt z Poradnią
UWAGA!
Jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje kontaktu z Poradnią, proszę o telefon pod nr 660 637 242,
660 637 241
Z góry dziękujemy
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie
,, Szkoła dla rodziców”
W naszej Poradni od wielu lat prowadzone są zajęcia p.t.„Szkoła dla rodziców”. Spotkania odbywają się we środy w godzinach 17-19.

Program ,,Szkoła dla Rodziców”  jest realizowany w formie  warsztatów psychologicznych. Liczebność grupy wynosi na ogół 10 – 15 osób. Zajęcia zawierają krótkie omówienia tematów,  ćwiczenia, odwołania do doświadczeń z własnego dzieciństwa. Cennym elementem  jest również wymiana doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami oraz tzw. praca domowa, czyli praktyczne zastosowanie w domu, w relacji z dzieckiem, nabytych w trakcie zajęć umiejętności. Zajęcia obejmują naukę rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcania dzieci do współpracy, wspierania samodzielności dzieci czy rozwiązywania problemów i konfliktów. Pozwalają poznać sposoby uczenia dzieci samodyscypliny, uwalnianie od grania ról
i niekorzystnego etykietowania oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości. Uczestnicząc w programie rodzice  dowiadują się i uczą, jak wykorzystywać w rodzicielskiej praktyce własne możliwości, których wcześniej nie dostrzegali. Spotkania uświadamiają  rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej i aby zmienić dziecko, często należy zacząć zmianę od siebie.

Zajęcia prowadzą  mgr Maria Mostowik (psycholog) oraz mgr Ewa Soczek (psycholog).

Współpraca z uczelniami w roku szkolnym 2019/2020

Specjaliści w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 przeprowadzają zajęcia ze studentami z
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Akademii
Wychowania Fizycznego i Politechniki Krakowskiej. Studenci odbywają indywidualne praktyki pod
opieką merytoryczną i metodyczną psychologów, logopedów i doradców zawodowych, uczestnicząc
czynnie w zajęciach organizowanych w poradni i w szkołach pozostających pod jej opieką.
Udział w zajęciach umożliwia im sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności na drodze praktycznej
działalności dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznej placówki, zapoznanie ze stosowanymi
metodami diagnozy i terapii oraz całokształtem pracy placówki.
Ponadto gościmy kilkanaście grup studentów z w/w uczelni na spotkaniach przybliżających przyszłym
nauczycielom i pedagogom specyfikę pracy poradni.
Grupa studentów z Doradztwa Zawodowego Politechniki Krakowskiej uczestniczy corocznie w
zajęciach prowadzonych przez Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego PPP-3.
Po zakończeniu roku szkolnego otrzymujemy wiele pozytywnych zwrotnych informacji i
podziękowań za współpracę z uczelni.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce

       W dniach 18.11 – 24.11.2019 roku odbędzie się kolejna edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to ogólnoświatowa inicjatywa mająca na celu promowanie idei „bycia przedsiębiorczym” wśród młodych ludzi. Koordynatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Więcej informacji na temat idei tego przedsięwzięcia oraz program wydarzeń, które odbędą się w tym roku znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl

Nasza Poradnia od 2010 roku jest Partnerem w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w Małopolsce. W tym roku przeprowadzimy warsztaty przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry edukacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu” w SP 55 oraz XV LO w Krakowie.

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2019

W dniach 21.10 – 27.10.2019 roku odbędzie się Ogólnopolski Tydzień Kariery. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest: „Pasja, profesja, powołanie”. Jak co roku nasza Poradnia bierze udział w tym wydarzeniu. Pracownicy działu Orientacji i Poradnictwa Zawodowego przeprowadzą zajęcia warsztatowe z uczniami klas VII w SP 25, SP 56, SP 61, SP 97, SP 124 oraz SP 151.

            Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Wspomaganie szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/19

Rok szkolny 2019/2020 to czas kontynuacji procesowego wspomagania szkół i przedszkoli przez PPP3. Procesowym procesem wspomagania zostało objętych 22 placówki. Nauczyciele przedszkoli i szkół uczestniczą w zorganizowanych na terenie PPP3 sieciach. Jest ich osiem. Należą do nich: sieć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, sieć logopedyczna, „Mediacje i negocjacje jako jeden ze sposobów rozwiązywania problemów w szkole”, „Współpraca z rodzicami”, „ Dbamy o rozwój emocjonalny młodszych dzieci – Przyjaciele Zippiego”, „Uczymy uczniów radzenia sobie z emocjami – Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, „ Kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej” oraz „ Rozwijanie przedsiębiorczości i innowacyjności uczniów klasy drugiej i trzeciej”-we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Wszystkim Dyrektorom i Nauczycielom biorącym udział we wspomaganiu rozwoju szkół i przedszkoli gorąco dziękujemy za współpracę i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Spotkanie w PP3
Nowy rok szkolny 2019/2020

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2019/2020 składamy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia, wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji z pokonywania trudności w pracy oraz wytrwałości.

Wszystkim Uczniom, a szczególnie tym, którzy po raz pierwszy przekroczą próg szkoły życzymy, aby Wasza szkolna droga była wspaniałą przygodą a zdobyta wiedza zapewniła Wam udany start w dorosłe życie .

Wszystkim Rodzicom życzymy radości i satysfakcji z edukacyjnych sukcesów Dzieci.

 

Dyrektor Poradni
Mgr Małgorzata Piec
wraz z zespołem

Radosnych Świąt Wielkanocnych

 

Radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych pokoju,

nadziei, miłości i wiary w dobro

życzy

Małgorzata Piec z Zespołem Pracowników

poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie

Szkolenia z zakresu debat oksfordzkich (03.2019)

Uczniowie nudzą się na lekcjach? Nie chcą samodzielnie poszukiwaćrozwiązań?
Nie odrabiają zadań domowych po lekcjach? 
Zorganizuj debatę oksfordzką! Niech wezmą w niej udział i wystąpią przed kolegami.

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI 

szkół ponadgimnazjalnych 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 zaprasza

zainteresowanych nauczycieli na szkolenie z zakresu debat oksfordzkich 

Terminy szkoleń: Grupa I – 12.04.2019 r. godz.: 14:00- 18:30                              
                               Grupa II- 07.06.2019 r. godz. 14:00 – 18:30
Forma szkolenia: warsztaty
Miejsce: Kraków, ul. Konfederacka 18, sala 21

Prowadzący: Łukasz Słoniowski zdobywca tytułu Najlepszego Mówcy w konkursie Gazety Wyborczej, trzykrotnie Radny Miasta Krakowa, w latach 2015-2018 przewodniczący Komisji Edukacji, inicjator projektu „Szkoła Debaty”, który już od 16-u lat pozwala krakowskim licealistom doskonalić się w sztuce wystąpień publicznych. Członek Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: ppp3krakow@gmail.pl   W zgłoszeniu prosimy
o podanie: imienia i nazwiska, nazwy szkoły, preferowanego terminu szkolenia (grupa
I lub grupa II) numeru kontaktowego

Szkolenie jest bezpłatne, liczba miejsc ograniczona

Debata oksfordzka została wprowadzona jako narzędzie do kształcenia elit na jednym z najlepszych uniwersytetów  na świecie. Od kilkunastu lat stosowana jest w Polsce, zdobywając coraz większą popularność
i dowodząc swojej skuteczności  we wspieraniu rozwoju młodego człowieka. Debata wywołuje większe zaangażowanie uczniów w poznawanie materiału i jego prezentację w czasie lekcji, poprawia poczucie pewności siebie, umiejętności wypowiadania się i radzenia sobie ze stresem. A to tylko niektóre z wielu korzyści, jakie niesie za sobą wykorzystanie debat oksfordzkich do nauki w szkole. W czasie warsztatu poznamy historię
i zasady debaty oksfordzkiej, podstawowe sposoby budowy argumentów, proste ćwiczenia, jakie można wykorzystać z uczniami, by wesprzeć ich w walce z tremą i stresem, a na koniec uczestnicy będą mogli sami spróbować swoich sił w debacie.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia (19.12.2018)
Niech w każdym sercu spełni

                            się cud Bożego Narodzenia.”

 

 

Życzymy, aby ten piękny świąteczny czas upływał w atmosferze harmonii, a w Nowym Roku 2019 nie zabrakło pogody ducha
i entuzjazmu w realizacji zamierzeń

Małgorzata Piec, dyrektor PPP-3

Katarzyna Migdał, wicedyrektor PPP-3

                                    wraz z Pracownikami

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (12.11.2018 )

W dniach 12.11.2018 roku – 16.11.2018 roku nasza Poradnia weźmie udział w wydarzeniu pod nazwą Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. W tym roku odwiedzimy uczniów XV LO oraz Zespołu Szkół Łączności w Krakowie. W ramach naszych zajęć przeprowadzimy grę symulacyjną pod nazwą „Chłopska Szkoła Biznesu”.

Gra „Chłopska Szkoła Biznesu” nawiązuje do działalności produkcyjnej i handlowej rzemieślników z tkackiego ośrodka andrychowskiego w XVIII wieku. Główne zastosowanie gry to praktyczna edukacja na rzecz przedsiębiorczości oraz rozwijanie kompetencji społecznych graczy. 

Ogólnopolski Tydzień Kariery (15.10.2018)

Nasza Poradnia weźmie udział w 10. edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, która odbywać się będzie od 15 do 21 października pod hasłem: „Bądź architektem swojego szczęścia”. W tym roku odwiedzimy uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 oraz Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie. Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Zaproszenie (09.2018)

 Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szkół:  Podstawowych /Gimnazjów/Ponadgimnazjalnych

w Krakowie – Podgórzu

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie przy
ul. Konfederackiej 18 zaprasza osoby pełniące funkcje Pedagogów Szkolnych
w Państwa Szkołach, na spotkanie w PPP-3, w dniach:

09.10.2018 r. (wtorek) o godz. 8:30 – przedszkola, szkoły podstawowe,
09.10.2018 r. (wtorek) o godz. 10:30 – gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,

           Program spotkania:

 • Plan współpracy PPP-3 z przedszkolami/szkołami/ placówkami w oparciu
  o obowiązujące przepisy oświatowe.
 • Oferta Poradni nr 3 z zaplanowanymi działaniami diagnostycznymi
  i postdiagnostycznymi na rok szkolny 2018/2019 na terenie poradni
  oraz przedszkoli/szkół/placówek.
 • Kompleksowe wspomaganie rozwoju przedszkoli i szkół przez poradnie – sprawozdanie z dotychczasowych działań.
 • Możliwości i oczekiwania ze strony współpracujących instytucji tj. przedszkola, szkoły, placówki i poradni.
„Poznajemy się na nowo” (14.06.2018 r.)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Krakowie jest jednym z członków-założycieli Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, które z okazji 10-lecia istnienia zorganizowało spotkanie partnerów.

W dniu 17 maja 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie odbył się „Czwartkowy brunch z partnerstwem” pod hasłem „Poznajmy się na nowo”. Uczestnicy spotkania, wśród których były przedstawicielki Poradni Barbara Michalska i Dorota Żarczyńska, prezentowali prace i dorobek swoich placówek dzieląc się przemyśleniami i uwagami dotyczącymi dalszej działalności.

VII Małopolski Dzień Uczenia Się (13.06.2018 r.)
8 czerwca odbył się VII Małopolski Dzień Uczenia Się, którego motywem przewodnim jest: “Rozwijaj się koncertowo”. Jak co roku nasza Poradnia brała udział w tym wydarzeniu. Zrealizowane zostały warsztaty dla klasy IV Szkoły Podstawowej nr 56 pod nazwą „Tajemnice skutecznej nauki”. Zajęcia miały ukazać uczniom najskuteczniejsze metody oraz sposoby efektywnej nauki i  wzbudzić świadomość, że nauka może i powinna być przyjemnością.
Wesołych Świąt Wielkanocnych (28.03.2018 r.)

Radosnych Świąt Wielkanocnych, które wypełnią nasze serca pokojem, wleją nową nadzieję, ożywią miłość i umocnią wiarę

życzy

Małgorzata Piec z Zespołem Pracowników
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie

Festiwal Zawodów (16.03.2018 r.)
W dniach od 22 do 23 marca 2018 r., w godz. 10:00-16:00 (czwartek, piątek) oraz 24 marca 2018 r. w godz. 10:00-15:00 (sobota) w halach wystawowych przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie po raz szósty odbędą się bezpłatne targi edukacyjne- Festiwal Zawodów. Celem Festiwalu Zawodów jest umożliwienie małopolskiej młodzieży zapoznanie się z ofertą kształcenia zawodowego, zmianami, jakie zachodzą w sferze gospodarki oraz technologiami, które będą stanowić o przyszłości naszego regionu. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie.

Podczas tegorocznego Festiwalu Zawodów prezentowana będzie oferta edukacyjna szkół zawodowych na dziewięciu niezależnych ekspozycjach wystawienniczych w następujących grupach: administracyjno-usługowej, budowlanej, elektryczno-elektronicznej, mechanicznej i górniczo-hutniczej, medyczno-społecznej, rolniczo-leśnej z ochroną środowiska, turystyczno-gastronomicznej, służb „mundurowych” oraz szkół zagranicznych – partnerów Województwa Małopolskiego. Na wszystkich stoiskach „na żywo” wystawcy będą prezentować charakter poszczególnych zawodów. Młodzież w indywidualnych rozmowach z doradcami zawodowymi, będzie mogła poznać możliwości na rynku pracy i myśleć o takim wyborze zawodu, który da szansę na podjęcie pracy zgodnie z zainteresowaniami.

Targi prawdopodobnie, jak co roku, odwiedzi kilkanaście tysięcy osób, do czego serdecznie zachęcamy dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli.

TROS-KA- program pilotażowy (16.03.2018 r.)
W okresie od września 2017 do stycznia 2018 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 uczestniczyła w programie pilotażowym w ramach wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Program realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

W listopadzie 2017 r. zorganizowane zostało dwudniowe szkolenie dotyczące narzędzia TROS-KA, w którym uczestniczyli pracownicy naszej Poradni oraz innych Poradni z okolic Krakowa, przydzieleni na podstawie dobrowolnych zgłoszeń. Szkolenia prowadziła pani Katarzyna Migdał vicedyrektor PPP-3, psycholog-pedagog. Podczas szkolenia pracownicy Poradni mieli okazję zapoznać się z podstawami teoretycznymi narzędzia oraz jego praktycznym zastosowaniem. Drugim celem szkolenia było omówienie problematyki standardów pracy poradni psychologiczno- pedagogicznych. Uczestnicy byli też zobowiązani do wykorzystania narzędzia w ramach swojej pracy w poradniach.

Celem przygotowanego narzędzia było dostarczenie pracownikom poradni, a także nauczycielom i wychowawcom wystandaryzowanego narzędzia do diagnozy rozwoju kompetencji społeczno- emocjonalnych dzieci w wieku 9- 13 lat. Narzędzie składa się z 5 testów, z czego 4 przeznaczone są do stosowania przez specjalistów w poradniach, jeden adresowany jest do nauczycieli i wychowawców. Testy mają przyjazną dla ucznia obrazkową formę prezentującą różne sytuacje społeczne, które badany poddaje ocenie. Wyniki zostały wystandaryzowane, co zapobiega subiektywnej ocenie wyników przez badającego. 4 skale do badań indywidualnych to: T- radzenie sobie z trudnościami (obejmuje 18 sytuacji diagnostycznych), R- relacje społeczne (również 18 sytuacji), O- obraz siebie (20 sytuacji diagnostycznych), S- sprawczość (20 sytuacji diagnostycznych). Skala KA- Kontrola afektu, przeznaczona do diagnozy w szkole (18 sytuacji diagnostycznych. Narzędzie umożliwia także dokonanie tzw. Oceny 270 stopni, czyli oceny dokonywanej przez rodzica, wychowawcę oraz samego ucznia.

Większość specjalistów pozytywnie oceniło przydatność narzędzia, szczególnie, że procedura badawcza pozwala na wykonanie testu etapami, a także przebadanie ucznia wybranymi skalami, zależnie od zgłaszanego problemu. TROS-KA okazała się użyteczna także dla terapeutów pracujących z dziećmi z problemami społeczno- emocjonalnymi.

„Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i placówek” (16.03.2018 r.)
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół prowadzone przez PPP3 odbywa się przy dużym zainteresowaniu i zaangażowaniu ze strony szkół i przedszkoli

W czerwcu 2017 roku zakończony został proces wspomagania (diagnoza, planowanie działań, realizacja i monitorowanie , podsumowanie) w 22 szkołach. Zdobyta w czasie szkoleń wiedza i umiejętności nauczycieli zostały wykorzystane (zastosowane) w realizacji planu rozwoju placówki. W szkołach podjęto różnorodne działania dotyczące obszarów wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych. Proces zakończono ewaluacją oraz sporządzeniem sprawozdania.

W sprawozdaniach zamieszczono wiele informacji na temat procesu, jego organizacji, przebiegu i efektów. Wynika z nich, że nauczyciele są zadowoleni z udziału w procesie wspomagania. Podkreślają, że wpłynęło to na podniesienie jakości pracy szkoły. Zwracają również uwagę na wzbogacenie swojego warsztatu pracy, pogłębienie swoich umiejętności w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej. (patrz zakładka „Wspomaganie”).

W marcu 2017 roku przystąpiono do kolejnego cyklu procesu wspomagania. Tym razem przystąpiły 34 placówki, w tym 11 przedszkoli i 23 szkoły.

W okresie od marca do grudnia 2017 r. działało na terenie PPP3 6 sieci (patrz zakładka „Wspomaganie”).

„Od grosika do złotówki” – realizacja projektu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości (16.03.2018 r.)
 • Priorytetowym zadaniem szkoły jest stwarzanie dzieciom odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem ich indywidualnego tempa. W związku z tym nauczyciele poszukują ciekawych, atrakcyjnych, a zarazem właściwych metod i form pracy. Niezmiernie ważne jest również zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, przyjaznej atmosfery i akceptacji ze strony rówieśników. Istotnym elementem jest też współpraca z rodzicami. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i uczniów nauczyciele poszukują różnych nowatorskich rozwiązań metodycznych.Jedną z niezmiernie ciekawych propozycji jest projekt Od grosika do złotówki prowadzony przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, której współorganizatorem jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z partnerem Union Investment TFI . W bieżącym roku patronatem honorowym jest Ministerstwo Finansów. Projekt adresowany jest do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych.Tematyka koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości. Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk. Działania podejmowane w ramach programu Od grosika do złotówki mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz kształtowanie przez nich praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze.Istotnym elementem projektu jest również współpraca z rodzicami. Wdrażanie programu jest podstawą do wspólnych działań rodziców i nauczycieli w trosce o bezpieczeństwo i rozwój edukacji finansowej dziecka. Zajęcia dydaktyczne angażują rodziców. Rodzice znając założenia i przebieg projektu, pełnią funkcję konsultantów oraz aktywnie włączają się na każdym etapie projektu w pracę swoich dzieci.W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowano na terenie PPP- 3 sieć wsparcia 
dla nauczycieli klas I- III, której głównym elementem działań jest realizacja powyższego projektu, m.in. w zakresie:
 • przygotowania nauczycieli do realizacji projektu,
 • wymiany doświadczeń między nauczycielami, dzielenie się ciekawymi propozycjami, rozwiązaniami z zakresu realizacji tematyki współpracy 
i bezpieczeństwa,
 • przekazywania propozycji drogą internetową,
 • opracowania przykładów działań,
 • konsultacji w ostatni piątek miesiąca w PPP-3,
 • ewaluacji działalności w zakresie sieci.
„Szkoła dla rodziców” w PPP-3 (16.03.2018 r.)
W naszej Poradni odbywają się corocznie dwie edycje „Szkoły dla rodziców” po osiem spotkań w każdym półroczu i „Warsztaty dla rodziców” dwie edycje po pięć spotkań w każdym półroczu. Rodzice mogą po spotkaniu korzystać z indywidualnej konsultacji z psychologiem.

W trakcie trwania „Szkoły dla rodziców” uświadamiamy rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej i aby zmienić dziecko, często należy zacząć zmianę od siebie. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Uczestnikami są rodzice, którzy chcą poprawić relacje z dziećmi. W anonimowych ankietach rozdawanych zawsze pod koniec zajęć, rodzice wyrażają zadowolenie z doboru realizowanego materiału, pomocy edukacyjnych, miłej atmosfery i wysokiego poziomu zajęć.

„Szkoła dla rodziców” od lat cieszy ogromnym zainteresowaniem i uznaniem Rodziców. Aktualnie trwają drugie tegoroczne edycje.

„Szkołę dla rodziców” prowadzą mgr Maria Mostowik (psycholog) z mgr Ewą Soczek (psycholog), „Warsztaty dla rodziców” prowadzi mgr Elżbieta Kania (psycholog).

Współpraca z uczelniami w roku szkolnym 2017/2018 (16.03.2018 r.)
Corocznie specjaliści w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3, przeprowadzają zajęcia ze studentami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego i Politechniki Krakowskiej. Studenci odbywają indywidualne praktyki pod opieką merytoryczną i metodyczną psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, uczestnicząc czynnie w zajęciach organizowanych w poradni i w szkołach pozostających pod jej opieką.

Udział w zajęciach umożliwia im sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności na drodze praktycznej działalności dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznej placówki, zapoznanie ze stosowanymi metodami diagnozy i terapii oraz z całokształtem pracy placówki.

Ponadto gościmy kilkanaście grup studentów z w/w uczelni na spotkaniach przybliżających przyszłym nauczycielom i pedagogom specyfikę pracy poradnianej.

Grupa studentów z Doradztwa Zawodowego Politechniki Krakowskiej uczestniczy corocznie w zajęciach prowadzonych przez Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego PPP-3.

Zwykle otrzymujemy wiele pozytywnych zwrotnych informacji i podziękowań za współpracę z uczelniami.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia (20.12.2017 r.)

„… A mały Chrystus smutny w drzwi patrzy i czeka,
By pośród witających zobaczyć człowieka…”
Jerzy Liebert

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz dobrych chwil w Nowym Roku 2018
życzy  Małgorzata Piec, dyrektor PPP-3
wraz z Pracownikami

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (02.11.2017 r.)

W Małopolsce zbliża się 7 edycja przedsięwzięcia Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości organizowana pod hasłem „Korale, Górale i Biznes”, która w tym roku przypada w dniach: 13-19.11.17r.

ŚTP to ogólnoświatowa inicjatywa mająca na celu promowanie idei bycie przedsiębiorczym wśród ludzi młodych. W tegorocznej akcji nasza Poradnia obejmie działaniem uczniów Zespołu Szkół Łączności w Krakowie i uczniów Gimnazjum Nr 51 w Krakowie, którzy wezmą udział w warsztatach przedsiębiorczości przeprowadzanych przez doradców zawodowych: Macieja NatankaDanutę Nowak z wykorzystaniem gry symulacyjnej “Chłopska Szkoła Biznesu”.

Szczegółowy program oraz informacje na temat przebiegu wydarzeń innych instytucji biorących udział w tym przedsięwzięciu są dostępne na stronach internetowych:
www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl
Facebook – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Polsce
www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2017 r. (11.10.2017 r.)
W dniach 16.10. – 22.10.2017 roku odbędzie się Ogólnopolski Tydzień Kariery pod hasłem „Ja na rynku pracy: moje talenty i kompetencje”. Jak co roku nasza Poradnia weźmie aktywny udział w tym wydarzeniu w formie warsztatów pod nazwą: „Planeta Rozwoju Osobistego”. Warsztaty skierowane są do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum i będą miały na celu poznawanie oraz ciągłe doskonalenie własnych predyspozycji i kompetencji, ważnych w wyborze przyszłej drogi kształcenia oraz zawodu. Warsztatami zostaną objęci uczniowie: SP 30, SP 56, SP 111 oraz Gimnazjum 34 w Krakowie.
Spotkania z Pedagogami szkół Dzielnicy Podgórze (11.10.2017 r.)
W dniu 09.10.2017 r. w naszej Poradni odbyły się spotkania dyrekcji z pedagogami szkół Podgórza współpracujących z Poradnią. Dyskutowano o zmianach w przepisach prawa oświatowego. Dyrekcja przedstawiła ofertę pracy Poradni w roku szkolnym 2017/2018 i omówiła zasady współpracy w bieżącym roku szkolnym. Jak co roku było to miłe i owocne spotkanie współdziałających ze sobą instytucji.
Warsztaty wg modelu Fryburskiego (08.09.2017 r.)
Zapraszamy chętnych nauczycieli na warsztaty rozwoju zawodowego (według Modelu Fryburskiego „Budzącej się Szkoły”.

Czy zauważacie Państwo w Waszej Szkole problemy z motywacją uczniów do nauki, niegrzeczne, a czasem wręcz agresywne zachowania? Czy skierowanie uwagi uczniów na temat lekcji zabiera Wam coraz więcej czasu i energii? Czy czujecie Państwo, że często brak Wam sił, że praca Was wyczerpuje, nie sprawia już radości? Coraz częściej zastanawiacie się, czy to już może wypalenie zawodowe?

Z takimi problemami boryka się wielu nauczycieli, jednak przyznanie się do problemów nie jest łatwe i co najgorsze, wcale nie oznacza, że nauczyciel dostanie pomoc.

Próbując temu zaradzić, proponujemy Państwu udział w nauczycielskiej grupie coachingowej. Podczas 10 spotkań w grupie 10 – 12 osób nawzajem uczymy się, jak tworzyć dobre relacje, jak panować nad klasą, rozwiązywać konflikty i jak podchodzić do uczniów, którzy stwarzają na lekcjach problemy.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w poniedziałki o godz. 17.00, po zebraniu grupy chętnych.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3, tel. 12/266-19-50.

Oferta pracy poradni (08.09.2017 r.)
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym 44 numerem Biuletynu „Trójka”, zawierającym ofertę pracy poradni na bieżący rok szkolny. W nim także kolejne artykuły dotyczące mediów i dzieci oraz młodzieży z nich korzystających.
Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2017/2018 (08.09.2017 r.)
Obecny rok szkolny jest pierwszym rokiem realizacji reformy oświaty, zmieniającej system edukacyjny w Polsce.

Życzymy Dyrektorom i Nauczycielom Dzielnicy Podgórze, Rodzicom oraz Dzieciom i Młodzieży, radosnych i spokojnych chwil w roku nowych wyzwań i szans. Współpraca z Państwem i niesienie pomocy i wsparcia potrzebującym będzie nadal kontynuowana w oparciu o wzajemne zaufanie i szacunek.

Małgorzata Piec
Dyrektor Poradni wraz z Zespołem

Wesołych Świąt Wielkanocnych (12.04.2017 r.)

Radosnych, spokojnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
przepełnionych wiarą, nadzieją, miłością
i zadumą nad sensem życia oraz radosnych spotkań
w rodzinnym gronie

życzy
Małgorzata Piec z Zespołem Pracowników

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń (20.03.2017 r.)
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół przez Poradnie (27.01.2017 r.)
Od lutego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 zamierza kontynuować działania w zakresie wspomagania i objąć wsparciem kolejne placówki.

W związku z tym Dyrektor Poradni nr 3 planuje spotkanie Dyrektorów Przedszkoli i Szkół Dzielnicy Podgórze związane z realizacją przez poradnie publiczne tego zadania, które wynika z § 10 ust. 1 i 2, Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Spotkanie odbędzie się w PPP-3 przy ul. Konfederackiej 18 w dniu 16 lutego 2017 r. o godzinie: 9:00 – dla Dyrektorów Przedszkoli, o godz. 10:30 – dla Dyrektorów Szkół.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia (23.12.2016 r.)

„…Chwała na wysokości…
…a na ziemi
pokój ludziom dobrej woli…”
św. Jan Paweł II

Spokojnych, wypełnionych miłością,
Świąt Bożego Narodzenia oraz radości w Nowy Rok 2017
życzy

Małgorzata Piec, dyrektor PPP-3
wraz z Pracownikami

V Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych „Dobre praktyki we współpracy: poradnia-rodzic-szkoła”, pod hasłem: „Współczesny nastolatek i jego problemy” (08.12.2016 r.)
Po raz piąty z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie odbyło się Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

W tym roku otrzymaliśmy Partnerstwo Miasta Krakowa, a Forum objęli patronatem: Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Pan Sławomir Pietrzyk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Pani Bożena Walczak Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Forum odbyło się w reprezentacyjnej Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych ¾ w dniu 24 listopada 2016 roku, a wzięło w nim udział 130-tu dyrektorów, psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych z 40 poradni psychologiczno – pedagogicznych całej Małopolski. Zaproszeni goście podkreślili wagę i celowość takich systematycznych, poradnianych spotkań, szczególnie w związku z prezentowanym na V Forum tematem „Współczesny nastolatek i jego problemy”.

Pani Małgorzata Starostka – Rudy, psycholog PPP-1 w Krakowie, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i podzieliła się ciekawymi przykładami opisów klas  ze swej praktyki na terenie szkoły, podkreślając m.in. znaczący wpływ silnych jednostek na klasę w temacie „Jak rozumieć dynamikę relacji nauczyciel – uczeń w środowisku szkolnym”.

Z kolei Pani Jolanta Gajęcka, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Wojciecha w Krakowie w wystąpieniu „Edukacja włączająca dla uczniów z Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej” przedstawiła doświadczenia w pracy nauczycieli ze szkoły ogólnodostępnej z dziećmi z ww. placówki posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Pani Krystyna Rostocka psycholog z  Gimnazjum nr 21 im. Boya – Żeleńskiego w Krakowie podzieliła się swoimi refleksjami z codziennego kontaktu z tymi uczniami, którzy chodzą do szkoły, ale często się jej boją. Był to temat: „Koło ratunkowe dla nastolatka z problemem”.

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Krakowie Pani Anna Przetocka wystąpiła z tematem: „Dostosowani w działaniu – rola kapitału społecznego do kształtowania kompetencji społecznych i odporności psychicznej młodzieży z trudnościami”. Podkreśliła wagę znalezienia klucza do każdego ucznia zagrożonego niedostosowaniem, który przez działanie dla innych i pracy nad sobą nabywa ww. kompetencji i umiejętności.

Z kolei Pani Elżbieta Kania, psycholog PPP-3 w Krakowie opowiedziała o tym, jak „Biblioteka Popularnonaukowa i Młodzieżowy Dom Kultury mogą być miejscem spotkań rodziców nastolatków z psychologiem”.

Pan Mariusz Ślosarczyk – psychiatra, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w wykładzie „Czy psychoterapia powinna wychowywać ?” mówił o aspektach klinicznych psychoterapii w kontekście aktywności psychoterapeuty upodabniającego się do stylu wychowawcy.

Magdalena Pozarzycka, psycholog – terapeuta, Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ wygłosiła interesujący wykład z obrazami pt. „Nastolatek a kryzys małżeński jego rodziców”, a Pani Anna Bogusz – Corkill, psycholog i wychowawca z  Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ oraz z  Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie zaprezentowała interesujące „Różne formy  pracy grupowej o charakterze terapeutycznym w oddziale młodzieżowym kliniki psychiatrii oraz szkole przyklinicznej”.

W trakcie wystąpień znalazła potwierdzenie postawiona na wstępie teza, że współczesny nastolatek potrzebuje opiekuńczych rodziców, wspierających nauczycieli i akceptujących rówieśników.

Dziękując za liczną obecność na corocznych spotkaniach Dyrektor PPP-3 Pani Małgorzata Piec podkreśliła wagę spotkań grona specjalistów z poradni i zachęciła do przemyślenia na przyszły rok propozycji zorganizowania VI już Forum, ale tym razem w terenie.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (07.11.2016 r.)
Setki, państw, tysiące partnerów, miliony uczestników włączy się w dziewiątą edycję Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości przypadającą w bieżącym roku w dniach: 14-20 listopada. Hasłem przewodnim jest: „Biznes jest dobry, Przedsiębiorczość jest dobra!”. Oferta tego przedsięwzięcia zawierać będzie niezwykle bogaty wachlarz działań w naszym kraju. O tych wydarzeniach można dowiedzieć się z portalu: www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl.

W tym roku doradcy zawodowi naszej Poradni zaproszą do uczestnictwa w grze „Chłopska Szkoła Biznesu” uczniów szkół: Szkoły Podstawowej Nr 56, Gimnazjum Nr 81 oraz Zespołu Szkół Łączności w Krakowie. Uczniowie biorąc udział w grze doświadczą w praktyce, co to znaczy być osobą przedsiębiorczą oraz jakie cechy należy pielęgnować, aby osiągnąć sukces w życiu zawodowym.

Szczegółowe informacje o programie wydarzenia w poszczególnych miastach naszego województwa, dniach i instytucjach biorących udział w tej akcji można znaleźć na regionalnym portalu www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl.

8 Ogólnopolski Tydzień Kariery (07.10.2016 r.)
W dniach 17.10.2016 – 21.10.2016 roku odbędzie się 8 Ogólnopolski Tydzień Kariery, którego regionalnym koordynatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Ogólnopolski Tydzień Kariery to cykl imprez mający na celu szerokie promowanie i wzmacnianie świadomości w obszarze poradnictwa całożyciowego. Tegoroczne hasło przedsięwzięcia to: „Bądź autorem swojej kariery”. Tradycyjnie nasza Poradnia weźmie udział w tym wydarzeniu. Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego PPP-3 zorganizuje zajęcia dla młodzieży szkół dzielnicy Podgórze.
Spotkania z P.T. Pedagogami Szkół z Dzielnicy Podgórze (07.10.2016 r.)
W dniu 7 października 2016 r. w naszej Poradni odbyły się spotkania dyrekcji z przedstawicielami szkół dzielnicy Podgórze, pełniącymi funkcję Pedagogów Szkolnych. Przedstawiono plan współpracy poradni ze szkołami w oparciu o aktualne przepisy oświatowe oraz ofertę PPP-3 z zaplanowanymi działaniami diagnostycznymi i postdiagnostycznymi na rok szkolny 2016/2017 na terenie poradni i współpracujących szkół.

Przekazano sprawozdanie z dotychczasowej działalności kompleksowego wspomagania rozwoju szkół przez poradnie i dalsze plany w zakresie ww. tematu. Przedyskutowano oczekiwania i możliwości ze strony obu współpracujących instytucji tj. szkoły i poradni we współpracy na rzecz dzieci i młodzieży.

Wzorem lat ubiegłych ustalono potrzebę cyklicznych spotkań tzw. grup wsparcia dla pedagogów szkolnych na terenie PPP-3.

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2016/2017 (11.09.2016 r.)
Życzymy Wszystkim: Rodzicom, Dyrektorom Szkół i Przedszkoli, Nauczycielom i Specjalistom oraz Dzieciom i Młodzieży całego Podgórza radosnych i spokojnych chwil w nowym roku szkolnym 2016/2017.

Mamy nadzieję na współpracę z Państwem i niesienie pomocy i wsparcia potrzebującym, opartego jak dotąd, na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

Będziemy korzystać z dotychczasowych dobrych doświadczeń, aby pomagać wspólnie dzieciom i młodzieży.

Dyrekcja i Zespół Pracowników PPP-3

Współpraca z uczelniami w roku szkolnym 2015/2016 (30.06.2016 r.)
Tak jak w każdym roku akademickim, tak i również w tym, specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3, objęli opieką studentów psychologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego i Politechniki Krakowskiej. Studenci odbywają indywidualne praktyki pod opieką merytoryczną i metodyczną naszych specjalistów, uczestnicząc czynnie w zajęciach organizowanych w poradni i w szkołach pozostających pod jej opieką.

Udział w zajęciach umożliwiał im sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności na drodze praktycznej działalności dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznej placówki, stosowanymi metodami diagnozy i terapii i zapoznanie z całokształtem pracy placówki.

Ponadto gościliśmy kilkanaście grup studentów z w/w uczelni na spotkaniach przybliżających przyszłym nauczycielom i pedagogom specyfikę pracy poradnianej.

Grupa studentów z Doradztwa Zawodowego Politechniki Krakowskiej uczestniczyła już kolejny rok w zajęciach prowadzonych przez Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego naszej placówki.

Otrzymaliśmy wiele zwrotnych informacji i podziękowań za współpracę z uczelniami.

Rekomendacja dla PPP-3 (30.06.2016 r.)
Pani mgr Daniela Zachwieja psycholog-logopeda naszej Poradni współpracuje z  Fundacją Frogos specjalizującą się m. in. w organizowaniu pomocy dla osób jąkających się, w tym turnusów terapeutycznych, grup samopomocowych. Fundacja Frogos rekomenduje PPP3 jako miejsce w którym można uzyskać profesjonalną pomoc.
VI Małopolski Dzień Uczenia Się (30.05.2016 r.)
8 czerwca odbędzie się VI Małopolski Dzień Uczenia Się, którego motywem przewodnim jest: #InternetowaAkademiaUmiejętności.

Jak co roku nasza Poradnia bierze udział w tym wydarzeniu. Zrealizowane będą warsztaty dla klasy IV Szkoły Podstawowej nr 124 pod nazwą „Tajemnice skutecznej nauki”. Zajęcia mają za zadanie ukazać uczniom najskuteczniejsze metody oraz sposoby efektywnej nauki (w tym z wykorzystaniem źródeł internetowych oraz Technologii Informacyjnej).

Celem nadrzędnym, jaki przyświeca warsztatom jest wzbudzenie świadomości, iż nauka może i powinna być przyjemnością, a każdy uczeń ma możliwość dowolnego dobierania najbardziej odpowiadających mu metod przyswajania wiedzy. Kluczem do sukcesu jest świadomość, iż dzięki nauce można przede wszystkim wzbogacać samego siebie i że jest ona jedną z tajemnic wartościowego życia.

Podsumowanie i refleksje po V Ogólnopolskiej Konferencji Neuroterapeutów Oświatowych Biofeedback (20.05.2016 r.)
„Jakość to jest to, co zadowala, a nawet zachwyca”, William Edwards Deming

Kolejna, piąta ogólnopolska konferencja Neuroterapeutów Oświatowych Biofeedback odbyła się 12 maja 2016 r. w Pałacu Wielopolskich w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.

Liczna obecność specjalistów (140) zajmujących się tego typu terapią świadczyła o wartości poprzednich konferencji oraz potrzebach ciągłego doskonalenia się. Co niezwykle istotne, we współpracy ze środowiskiem medycznym.

Patronat nad Konferencją objęli: Pan Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Pan Sławomir Pietrzyk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Pani Dorota Skwarek Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie i Pan Dariusz Domajewski – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Miasta Krakowa.

W ramach Konferencji wystąpił dr n.med. Pan Piotr Sobaniec, jedyny w Polsce certyfikowany specjalista neurofeedback z  Podlaskiego Centrum Neurofizjologii i Biofeedback w Białymstoku. Pan doktor jest naszym gościem z uwagi na cenione przez zebranych kompetencje i wiedzę , którymi dzieli się z zainteresowanymi w sposób ciekawy i pozwalający na czerpanie z Jego doświadczenia. Temat wystąpienia to: „Diagnostyka neurofizjologiczna w teorii i praktyce. Analiza współczynnika theta/beta u dzieci z ADHD. Ocena skuteczności metody neurofeedback w terapii dzieci z autyzmem”. Po wystąpieniu było wiele pytań do gościa. Możliwość udzielenia odpowiedzi, na co pozwalał czas zaplanowany na dyskusję, spotkała się z dużym zadowoleniem zebranych.

Prezentacja Pana Dariusza Skorupy – Licencjonowanego Terapeuty Biofeedback EEG, Certyfikat nr 2 – Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej z  Akademii Biofeedbac EEG Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznego z Warszawy, dotyczyła tematu: „Zastosowanie EEG i QEEG w neuroterapii. Diagnoza i planowanie treningów. Kontrolowanie przebiegu terapii ” także wywołała żywe zainteresowanie uczestników.

Wystąpienie Pana Dariusza Tuchowskiego mgr psychologii, neuroterapeuty, pracownika „Biomedu – Neurotechnologie w diagnostyce i terapii” – z Wrocławia, pn. „Warsztat neuroterapeuty, czyli jak wykorzystać założenia teorii uczenia się, testy, dostępne materiały multimedialne do skutecznego planowania neurofeedbacku.” zostało również przyjęte z dużą uwagą.

Spotkanie, którego celem było dążenie do dalszego zacieśnienia współpracy neuroterapeutów zajmujących się tym rodzajem terapii w dwóch środowiskach; oświatowym i  medycznym, okazało się bardzo udane. Rozstawaliśmy się z przekonaniem, że z uwagi na ogromną wartość merytoryczną, i nie mniejszą koleżeńską, powinniśmy kontynuować nasze coroczne spotkania, co dyrektor PPP-3 solennie obiecała.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji tutaj.

Wspomaganie szkół i przedszkoli w procesie rozwoju przez PPP-3 (20.05.2016 r.)
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie odbyły się spotkania Dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Podgórza w celu omówienia procedur nowego zadania poradni – wspomagania szkół i przedszkoli. Przebiegały one w atmosferze konstruktywnych dyskusji nad organizacją i realizacją tego zadania. Ustalono, iż wszelkie informacje dotyczące wspomagania będą na bieżąco umieszczane w zakładce Wspomaganie.
V Ogólnopolska Konferencja pn. „Zobacz jak piękny jest twój mózg” część III (04.04.2016 r.)
Dyrekcja Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie wraz z Zespołem Terapeutów Oświatowych BFB organizuje V Ogólnopolską Konferencję pn. „Zobacz jak piękny jest twój mózg” część III. Konferencja odbędzie się  dnia 12.05.2016 r. (czwartek) , w godz. 8:45-15:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta  Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4. Planujemy ciekawe wystąpienia zaproszonych gości. Pan dr Piotr Sobaniec- specjalista neurofeedback, fizjoterapeuta z Podlaskiego  Centrum Neurofizjologii i Biofeedback z Białegostoku, którego wystąpienia w ubiegłych latach były bardzo dobrze odebrane, będzie miał dwa wykłady o tematyce: „Diagnostyka neurofizjologiczna w teorii i praktyce. Analiza współczynnika theta/beta u dzieci z ADHD” oraz „Ocena skuteczności metody neurofeedback w terapii dzieci z autyzmem”.

Planowane jest także wystąpienie Pana Dariusza Skorupy, Licencjonowanego Terapeuty Biofeedback EEG, Certyfikat nr 2 – Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej – AKADEMIA BIOFEEDBACK EEG Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne z  Warszawy na temat: „Zastosowanie EEG i QEEG w neuroterapii. Diagnoza i planowanie treningów. Kontrolowanie przebiegu terapii”. K

Kolejny gość to Pan mgr Dariusz Tuchowski z BioMedu z Wrocławia, który będzie mówił na temat: „Zastosowanie terapii EEG-BFB w treningach ucznia z wysokim napięciem emocjonalnym, trudnościami w panowaniu nad emocjami, niską samooceną i brakiem odporności na stres”. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału i podanie imiennej listy uczestników z danymi placówki  na adres e-mail: ppp3krakow@gmail.com, do 8 kwietnia 2016 r.

stat4u